cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

vb-trung-uong.jpg
vb-tinh.jpg
thumuc.png  TRANG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) CÔNG CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH GIA LAI * Thông báo cắt giảm thời gian giải quyết Thủ tục hành chính thuộc thâm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

Thông báo số 01/TB-SNNPTNT ngày 06/01/2021; 

Thông báo số 183/SNNPTNT-VP ngày  18/12/2020  


Video hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Gia Lai tại đây 

---------------------------------------------------

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỨC ĐỘ 2

  Skip Navigation Links.
Collapse Thủ tục hành chính
Expand TTHC Cấp tỉnh
Expand TTHC cấp Huyện
Expand TTHC cấp Xã

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG

1. Công giao tiếp dịch vụ hành chính công tỉnh Gia Lai

2. Thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3 của Sở

- Thông báo số 184/TB-SNNPTNT ngày 18/12/2020 về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai

Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 công bố Danh mục TTHC tiếp nhận hồ sơ, trả kết giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích (Qua DV BCCI; Không qua DV BCCI)

 
- Thông báo số 183/SNNPTNT-VP ngày  18/12/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai 

- Văn bản số 2347/SNNPTNT-VP ngày  05/12/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông báo danh mục TTHC của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không nhận trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công 

4. Danh sách Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón,

- Danh sách cấp từ ngày 25 tháng 5 năm 2021 tải Tại đây.
- Danh sách cấp từ tháng 03 năm 2021 tải Tại đây.
- Danh sách cấp từ tháng 01 năm 2021
 tải Tại đây.
- Danh sách cấp tháng 12 năm 2020 tải Tại đây.
- Danh sách cấp
tháng 11 năm 2020 tải Tại đây.
- Danh sách cấp
tháng 10 năm 2020 tải Tại đây.
Danh sách cấp tháng 9 năm 2020 tải Tại đây.
- Danh sách cấp từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2020 tải Tại đây.


5. Phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính


 
III. CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quyết định Công bố TTHC và Quyết định Công bố Danh mục TTHC

- Cơ sở dữ liệu quốc gia Danh mục thủ tục hành chính tại tỉnh Gia Lai

+
Công bố danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh

+ Công bố danh mục thủ tục hành chính cấp huyện

+ Công bố danh mục thủ tục hành chính cấp xã

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

2.1. Quyết định Công bố Danh mục TTHC.

2.1.1. Cấp tỉnh


Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND Tỉnh Gia Lai Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết 02 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND Tỉnh Gia Lai Về việc công bố Danh mục gồm 27 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

​- Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND Tỉnh Gia Lai Về việc công bố Danh mục gồm 22 thủ tục hành chính mới, 24 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu Kinh tế.
  

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND Tỉnh Gia Lai Về việc công bố Danh mục gồm 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 - Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND Tỉnh Gia Lai Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 - Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND Tỉnh Gia Lai Về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

- Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 05/04/2021 của UBND Tỉnh Gia Lai về việc Công bố Danh mục gồm 04 Thủ tục hành chính mới và 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Gia Lai​

Quyết đinh số 253/QĐ-UBND ngày  17/3/2021 của  UBND Tỉnh Gia Lai Công bố danh mục gồm 01 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NNPTNT, 01 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

- Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND Tỉnh Gia Lai về việc ban hành Danh mục TTHC và Quy trình nội bộ giải TTHC trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng giải quyết trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tải tại đây

- ​Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 01 TTHC được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

- Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 
của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 02 TTHC mới và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Nông nghiệp và PTNT

​- Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 
của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 01 TTHC mới; 02 TTHC bị bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Nông nghiệp và PTNT

- Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 
của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh

- Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 
của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục gồm 01 TTHC mới và 03 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Quyết định số 1183/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục gồm 03 TTHC mới và 05 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND tỉnh vviệc công bố danh mục gồm 03 TTHC mới và 04 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh vviệc công bố danh mục gồm 18 bộ TTHC mới và 15 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng giải quyết trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Về việc ban hành Danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Nội dung của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: trang 1, trang 2) .

- Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Danh mục TTHC trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT áp dụng giải quyết trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc công bố Danh mục gồm 12 thủ tục hành chính mới và 47 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 Về việc công bố danh mục gồm 03 TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; 09 TTHC mới và 09 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT

Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 Về việc công bố danh mục gồm 04 TTHC mới, 02 TTHC sửa đổi, bổ sung và 04 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT

- Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Công bố danh mục gồm 04 TTHC sửa đổi, bổ  sung và 01 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới và 02 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .

- Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc Công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT.
- Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc Công bố Danh mục gồm 06 thủ tục hành chính mới và 15 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 28/02/2019  Về việc Công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày  30/01/2019 Về việc công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới và 03 thủ tục hành chính bọ bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

+ Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 26/12/2018  Về việc công bố danh mục gồm 05 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông Nghiệp và PTNT. 

 
+ Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 Về việc công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nông nghiệp và PTNT

+ Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 Về việc công bố danh mục gồm 16 thủ tục hành chính mới và 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

+ Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 Về việc công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nông nghiệp và PTNT.

+ Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 Về việc công bố bãi bỏ 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông thôn mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT


+ Quyết định 385/QĐ-UBND ngày 13/08/18 Về việc công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở NN và PTNT

Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 Về việc công bố danh mục gồm 22 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

+ Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 Về việc công bố danh mục gồm 08 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nông nghiệp và PTNT

+ Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 Về việc công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Gia Lai

+ Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 Công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nông nghiệp và PTNT

+ Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 Công bố danh mục gồm 05 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

2.1.2. Cấp huyện


 - Quyết đinh số 253/QĐ-UBND ngày  17/3/2021 của  UBND Tỉnh Gia Lai Công bố danh mục gồm 01 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NNPTNT, 01 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

- Quyết định số 746/QĐ-SNNPTNT ngày 17/12/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố (Quy trình kèm theo)

Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh về công bố 01 Danh mục TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh về công bố 01 Danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, 01 TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư và 03 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền của UBND các huyện, thị xã, thành phố ​


- Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Công bố danh mục gồm 01 TTHC mới và 02 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Công bố danh mục gồm 03 TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Công bố danh mục gồm 04 TTHC sửa đổi, bổ  sung và 04 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

+ Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Công bố Danh mục gồm 01 TTHC mới trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 Về việc công bố danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của các huyện, thị xã, thành phố


+ Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 24/12/18 Về việc công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Quyết định số 1192/QĐ-UBND 29/11/2018 Về việc công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới  trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

+ Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 24/8/2018  Về việc công bố bãi bỏ 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông thôn mới  thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

+ Quyết định 386/QĐ-UBND ngày 13/08/18 Về việc công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

+ Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 Về việc công bố danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

2.1.3. Cấp xã


Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn

Quyết định số 747/QĐ-SNNPTNT ngày 17/12/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn (Quy trình kèm theo)

Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Công bố Danh mục gồm 01 TTHC mới trong lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn.

Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Công bố Danh mục gồm 01 TTHC mới và 01 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trồng trọt
 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn.

- Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Công bố Danh mục gồm 03 TTHC mới trong lĩnh vực Ph
òng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn.

- Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Công bố Danh mục gồm 01 TTHC mới trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn.

+
Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 26/12/2018   Về việc công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn.

Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 24/12/18 Về việc công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 1193/QĐ-UBND 29/11/2018 Về việc công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

+ Quyết định 387/QĐ-UBND ngày 13/08/18 Về việc công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn

2.2 .Quyết định Công bố TTHC

2.2.1. Cấp tỉnh

2.2.2. Cấp huyện

2.2.3. Cấp xã 
IV. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

1. Văn bản cấp trên

+ Công văn số 994/UBND-NC ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh về giao trực tiếp, tiếp nhận TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh

+
 Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai

- Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 14/12/18
của UBND tỉnh Về việc ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Gia Lai

- Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 12/12/18 của UBND tỉnh Về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Công văn số 2023/VPUB-NC ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh về việc đôn đốc công bố danh mục thủ tục hành chính

- Công văn số 1981/VPUB-NC ngày 13/7/2018
của UBND tỉnh Về việc đôn đốc công bố danh mục thủ tục hành chính

2. Văn bản Sở- Thông báo số 24/TB-SNNPTNT ngày 06/4/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tạm ngừng tiếp nhận, trả kết quả trực tiếp đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kế hoạch số 855/SNNPTNT-VP ngày 07/4/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công văn số 744/SNNPTNT-VP ngày 30/3/2020 về tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính thuộc thầm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
- Quyết định số 736/QĐ-SNNPTNT ngày 28/12/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai 
 
- Quyết định số 709/QĐ-SNNPTNT ngày 18/12/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai 

- Công văn 1301/SNNPTNT-VP ngày 18/7/2018 Đôn đốc rà soát công bố danh mục thủ tục hành chính

3. Biểu mẫu.

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

- Phụ lục: tải tại đây


 

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.