cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

vb-trung-uong.jpg
vb-tinh.jpg
thumuc.png  TRANG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) CÔNG CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH GIA LAI
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỨC ĐỘ 2

  Skip Navigation Links.
Collapse Thủ tục hành chính
Expand TTHC cấp Tỉnh
Expand TTHC cấp Huyện
Expand TTHC cấp Xã

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG

1. Công giao tiếp dịch vụ hành chính công tỉnh Gia Lai

2. Thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3 của Sở

3. Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 25/9/2018
công bố Danh mục TTHC tiếp nhận hồ sơ, trả kết giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

 
 - Văn bản số 2345/SNNPTNT-VP ngày  04/12/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2018 
 
- Văn bản số 2347/SNNPTNT-VP ngày  05/12/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông báo danh mục TTHC của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không nhận trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công  
III. CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quyết định Công bố TTHC và Quyết định Công bố Danh mục TTHC

- Cơ sở dữ liệu quốc gia Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT tại tỉnh Gia Lai

+
Công bố danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh

+ Công bố danh mục thủ tục hành chính cấp huyện

+ Công bố danh mục thủ tục hành chính cấp xã

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

a. Quyết định Công bố Danh mục TTHC.

a1. Cấp tỉnh

- Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Công bố danh mục gồm 04 TTHC sửa đổi, bổ  sung và 01 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới và 02 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .


- Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc Công bố Danh mục gồm 06 thủ tục hành chính mới và 15 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 28/02/2019  Về việc Công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày  30/01/2019 Về việc công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới và 03 thủ tục hành chính bọ bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

+ Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 26/12/2018  Về việc công bố danh mục gồm 05 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông Nghiệp và PTNT. 
 
+ Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 Về việc công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nông nghiệp và PTNT

+ Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 Về việc công bố danh mục gồm 16 thủ tục hành chính mới và 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

+ Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 Về việc công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nông nghiệp và PTNT.

+ Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 Về việc công bố bãi bỏ 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông thôn mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT


+ Quyết định 385/QĐ-UBND ngày 13/08/18 Về việc công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở NN và PTNT

Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 Về việc công bố danh mục gồm 22 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

+ Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 Về việc công bố danh mục gồm 08 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nông nghiệp và PTNT

+ Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 Về việc công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Gia Lai

+ Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 Công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nông nghiệp và PTNT

+ Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 Công bố danh mục gồm 05 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

a2. Cấp huyện


- Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Công bố danh mục gồm 04 TTHC sửa đổi, bổ  sung và 04 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

+ Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Công bố Danh mục gồm 01 TTHC mới trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 Về việc công bố danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của các huyện, thị xã, thành phố


+ Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 24/12/18 Về việc công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Quyết định số 1192/QĐ-UBND 29/11/2018 Về việc công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới  trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

+ Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 24/8/2018  Về việc công bố bãi bỏ 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông thôn mới  thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

+ Quyết định 386/QĐ-UBND ngày 13/08/18 Về việc công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

+ Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 Về việc công bố danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

a3. Cấp xã


- Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Công bố Danh mục gồm 01 TTHC mới trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn.

+
Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 26/12/2018   Về việc công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn.

Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 24/12/18 Về việc công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 1193/QĐ-UBND 29/11/2018 Về việc công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

+ Quyết định 387/QĐ-UBND ngày 13/08/18 Về việc công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn

b .Quyết định Công bố TTHC

b1. Cấp tỉnh

b2. Cấp huyện

b3. Cấp xã 
IV. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

1. Văn bản cấp trên

+
 Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai

- Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 14/12/18
của UBND tỉnh Về việc ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Gia Lai

- Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 12/12/18 của UBND tỉnh Về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Công văn số 2023/VPUB-NC ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh về việc đôn đốc công bố danh mục thủ tục hành chính

- Công văn số 1981/VPUB-NC ngày 13/7/2018
của UBND tỉnh Về việc đôn đốc công bố danh mục thủ tục hành chính

2. Văn bản Sở

 
- Quyết định số 736/QĐ-SNNPTNT ngày 28/12/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai 
 
- Quyết định số 709/QĐ-SNNPTNT ngày 18/12/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai 

- Công văn 1301/SNNPTNT-VP ngày 18/7/2018 Đôn đốc rà soát công bố danh mục thủ tục hành chính

3. Biểu mẫu.

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

- Phụ lục: tải tại đây


 

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.