cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

vanbanPQchuyennganh_1383294069602.jpg
Default news teaser image
5. Thủ tục Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi

  •  

Default news teaser image
6. Thủ tục Gia hạn giấy phép xả nước thải vào thệ thống công trình thuỷ lợi

  •  

Default news teaser image
7. Thủ tục Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

  •  

Default news teaser image
8. Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh