cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

I. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
- Báo cáo số 137/BC-SNNPTNT ngày 03/3/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổng kết chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chương trình CCHC giai đoạn 2021-2030.

* Quyết định số 647/QĐ-SNNPTNT ngày 27/12/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.
II. QUYỂT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Thủ tục hành chính cấp tỉnh


- Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh Gia Lai  Về việc công bố Danh mục gồm 18 thủ tục hành chính mới và 15 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc công bố Danh mục gồm 12 thủ tục hành chính mới và 47 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 Về việc công bố danh mục gồm 03 TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; 09 TTHC mới và 09 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT

- Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Công bố Danh mục gồm 01 TTHC mới trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn.

- Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Công bố Danh mục gồm 01 TTHC mới trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc Công bố Danh mục gồm 06 thủ tục hành chính mới và 15 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 04 TTHC mới và 01 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT, lĩnh vực Kinh tế hợp tác và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

- Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc công bố danh mục gồm 03 TTHC mới và 03 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

- Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 Về việc công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.


- Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 Về việc công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 Về việc công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nông nghiệp và PTNT

- Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 Về việc công bố danh mục gồm 16 thủ tục hành chính mới và 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

- Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 Về việc công bố danh mục gồm 1 thủ tục hành chính mới và 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 Về việc công bố danh mục gồm 1 thủ tục hành chính mới và 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

- Quyết định 859/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 Công bố 04 thủ tục hành chính mới, 04 thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

- Quyết định 833/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 Công bố 03 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

- Quyết định 548/QĐ-UBND ngày 05/06/2017 Công bố 08 thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

- Quyết định 483/QĐ-UBND ngày 03 tháng 05 năm 2017 Công bố 11 thủ tục hành chính mới; 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 04 thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

- Quyết định 312/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 Công bố 01 thủ tục hành chính mới; 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung;  01 thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

- Quyết định 985/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 Công bố 10 TTHC mới, 20 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai

 
- Quyết định 659/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 V/v Công bố 05 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Quyết định 241/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 Công bố TTHC tham định phê duyêt trồng rừng thay thế

-