cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

 

I. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
* Công văn số 926/SNNPTNT-VP ngày  06/4/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ
 
* Kế hoạch sô 909/KH-SNNPTNT ngày 02/4/2021của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021

* Kế hoạch số 874/KH-SNNPTNT ngày 31/3/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2021

* Công văn số 805/SNNPTNT-VP ngày  24/3/2021 của  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc  giao nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021. Tải đề cương tại đây

Báo cáo số 109/BC-SNNPTNT ngày 15/3/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về  tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính Quý I/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông báo số 28/TB-SNNPTNT ngày  02/3/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TB: Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

Thông báo số 01/TB-SNNPTNT ngày 06/01/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

* Văn bản số 04/SNNPTN-VP ngày 04/01/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai về đẩy mạnh công tác kiểrm soát thủ tục hành chính năm 2021

Kế hoạch số 3713/KH-SNNPTNT ngày 30/12/2020  của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021 

Kế hoạch số 3712/KH-SNNPTNT ngày 30/12/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 


* Quyết định số 757/QĐ-SNNPTNT ngày  28/12/2020  của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt nội dung tuyên truyền “Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính” lồng ghép trong các buổi tập huấn, đào tạo, phổ biến pháp luật của các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tải quyết định tại đây; tải nội dung tuyên truyền tại đây

​* Báo cáo số 574/BC-SNNPTNT ngày 23/11/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả công tác CCHC năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phụ lục kèm theo

​* Báo cáo số 387/BC-SNNPTNT ngày 03/9/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình, kết quả công tác CCHC Quý III năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.

Kế hoạch số 1754/QĐ-SNNPTNT ngày 06/7/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về khắc phục tồn tại và hạn chế trong công tác CCHC năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai theo Thông báo số 68/TB-VP ngày 26/6/2020 của Văn phòng UBND tỉnh.

​* Báo cáo số 233/BC-SNNPTNT ngày 01/6/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình, kết quả công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 367/QĐ-SNNPTNT ngày 11/5/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành thành lập đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.

​* Báo cáo số 137/BC-SNNPTNT ngày 03/4/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổng kết Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình CCHC giai đoạn 2021-2030 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 297/BC-SNNPTNT ngày 26/3/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.

-Báo cáo số 137/BC-SNNPTNT ngày 03/3/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổng kết chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chương trình CCHC giai đoạn 2021-2030.

* Quyết định số 647/QĐ-SNNPTNT ngày 27/12/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.


Quyết định số 627/QĐ-SNNPTNT ngày 20/12/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 606/QĐ-SNNPTNT ngày 13/12/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.

II. QUYỂT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Thủ tục hành chính cấp tỉnh


- Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh Gia Lai  Về việc công bố Danh mục gồm 18 thủ tục hành chính mới và 15 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc công bố Danh mục gồm 12 thủ tục hành chính mới và 47 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 Về việc công bố danh mục gồm 03 TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; 09 TTHC mới và 09 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT

- Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Công bố Danh mục gồm 01 TTHC mới trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn.

- Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Công bố Danh mục gồm 01 TTHC mới trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc Công bố Danh mục gồm 06 thủ tục hành chính mới và 15 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 04 TTHC mới và 01 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT, lĩnh vực Kinh tế hợp tác và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

- Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc công bố danh mục gồm 03 TTHC mới và 03 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

- Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 Về việc công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.


- Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 Về việc công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 Về việc công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nông nghiệp và PTNT

- Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 Về việc công bố danh mục gồm 16 thủ tục hành chính mới và 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

- Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 Về việc công bố danh mục gồm 1 thủ tục hành chính mới và 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 Về việc công bố danh mục gồm 1 thủ tục hành chính mới và 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

- Quyết định 859/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 Công bố 04 thủ tục hành chính mới, 04 thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

- Quyết định 833/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 Công bố 03 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

- Quyết định 548/QĐ-UBND ngày 05/06/2017 Công bố 08 thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

- Quyết định 483/QĐ-UBND ngày 03 tháng 05 năm 2017 Công bố 11 thủ tục hành chính mới; 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 04 thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

- Quyết định 312/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 Công bố 01 thủ tục hành chính mới; 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung;  01 thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

- Quyết định 985/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 Công bố 10 TTHC mới, 20 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai

 
- Quyết định 659/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 V/v Công bố 05 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Quyết định 241/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 Công bố TTHC tham định phê duyêt trồng rừng thay thế

- Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2015  của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai công bố 10 thủ tục hành chinh mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

- Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2015  của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai công bố 01 thủ tục hành chinh mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

- Quyết định số 771/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2015  của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai công bố 01 thủ tục hành chinh mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

2. Thủ tục hành chính cấp huyện


- Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 20 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong ,ĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Quyết định 832/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 Công bố 05 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai

- Quyết định 549/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 Công bố 04 thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
.
- Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 14/4/2015  của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai công bố 01 thủ tục hành chinh mới trong lĩnh vực phát triển nông thôn

- Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 24/8/2015  của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai công bố 04 thủ tục hành chinh mới trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 Về việc công bố 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

3. Thủ tục hành chính cấp xã.


Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn


- Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới và 47 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn.

- Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh công cố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn

- Quyết định 831/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 
Công bố 04 thủ tục hành chính mới lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

- Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 14/4/2015  của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai công bố 01 thủ tục hành chinh mới trong lĩnh vực phát triển nông thôn

 


  II. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
1. Văn bản trung ương:

- Quyết định số 2033/QĐ-BNN-CN ngày 04/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tải Văn bản tại đây

Quyết định 63/QĐ-BNN-PC ngày 11/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tải tại đây

2. Văn bản tỉnh:

- Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Tải tại đây

- Công văn số 2023/VPUB-NC ngày 18/7/2018 về việc đôn đốc công bố danh mục thủ tục hành chính

- Công văn số 1981/VPUB-NC ngày 13/7/2018 Về việc đôn đốc công bố danh mục thủ tục hành chính

- Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của  Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Về việc ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 của UBND tỉnh Gia Lai  Ban hành kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh

- Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 của UBND tỉnh Gia Lai  Ban hành kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh

- Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về phê duyệt kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2018. Tải tại đây

- Quyết định số 442/QĐ_UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh về Ban hành cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020

- Quyết định số 108/QĐ-UBND  ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

- Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai

 
3. Văn bản sở:

- Tài liệu Công tác Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tải tại đây.


Báo cáo số 535/BC-SNNPTNT ngày 20/11/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tình hình kết quả công tác CCHC năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia lai

- Quyết định số 475/QĐ-SNNPTNT ngày 04/10/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Quyết định số 453/QĐ-SNNPTNT ngày 16/9/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo cáo số 371/BC-SNNPTNT ngày 03/9/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tình hình kết quả công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia lai

- Quyết định số 290/QĐ-SNNPTNT ngày 05/7/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về ban hành Kế hoạch giải pháp khắc phục cải cách hành chính năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

- Báo cáo số 249/BC-SNNPTNT ngày 13/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo cáo số 234/BC-SNNPTNT ngày 03/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tình hình kết quả công tác CCHC quý II năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia lai

Báo cáo số 85/BC-SNNPTNT ngày 04/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tình hình kết quả công tác CCHC quý I năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia lai

Báo cáo số 85/BC-SNNPTNT ngày 04/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tình hình kết quả công tác CCHC quý I năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia lai

- Quyết định số 736/QĐ-SNNPTNT ngày 28/12/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia lai

- Quyết định số 719/QĐ-SNNPTNT ngày 21/12/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia lai

- Quyết định số 709/QĐ-SNNPTNT ngày 18/12/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việcquyết định ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia lai

- Công văn số 1636/SNNPTNT-VP ngày 05/9/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phân công phụ trách  và thực hiện tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số CCHC

- Công văn 1301/SNNPTNT-VP ngày 18/7/2018 Đôn đốc rà soát công bố danh mục thủ tục hành chính

- Quyết định 687/QD-SNNPTNT ngày 26/12/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chisng của sở năm 2018
- Quyết định số 732/QĐ-SNNPTNT ngày 28/12/2017  của Sở Nông nghiệp và PTNT Vv Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

- Văn bản số 183/SNN-VP ngày 15/02/2017 Vv báo cáo kết quả thực hiện theo bảng chấm điểm chỉ số Cải cách hành chính năm 2016

- Quyết định số 57/QĐ-SNN ngày 07/02/2017 Ban hành Kế hoạch duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai

- Công văn số 402/SNN-VP ngày 11/4/2016 về việc  thực hiện chế độ báo cáo công tác cải cách TTHC và Báo cáo kiểm soát TTHC.

Công văn số 200/SNN-VP ngày 29/02/2016 triển khai hệ thống “một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông” 

Công văn số 204/SNN-VP ngày 29/02/2016 triển khai phổ biến Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC ngày 11/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quyết định số 910/QĐ-SNN ngày 28/12/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 tải tại đây

 Báo cáo số 245 /BC-SNN ngày  09 tháng 11 năm 2015 Tổng kết tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 tải tại đây

Quyết định số 738 /QĐ-SNN ngày 27 tháng 10  năm 2015 Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông  của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Quyết định số 926/QĐ-SNN ngày 27  tháng  12  năm 2014 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

 Quyết định 694 /QĐ-SNN ngày 10 tháng 11  năm 2011 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
III. BIỂU MẪU
1. Hồ sơ một cửa
- Mẫu số 01 - Mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
- Mẫu số 02 - Mẫu sổ theo dõi hồ sơ
- Mẫu số 03 - Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
- Mẫu số 04 - Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

2. Văn bản xin lỗi
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Cơ quan chuyên môn

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.