cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

I. QUYỂT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

- Quyết định 859/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 
Công bố 04 thủ tục hành chính mới, 04 thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

- Quyết định 833/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 Công bố 03 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

- Quyết định 548/QĐ-UBND ngày 05/06/2017 Công bố 08 thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

- Quyết định 483/QĐ-UBND ngày 03 tháng 05 năm 2017 Công bố 11 thủ tục hành chính mới; 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 04 thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

- Quyết định 312/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 Công bố 01 thủ tục hành chính mới; 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung;  01 thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

- Quyết định 985/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 Công bố 10 TTHC mới, 20 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai
 
- Quyết định 659/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 V/v Công bố 05 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Quyết định 241/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 Công bố TTHC tham định phê duyêt trồng rừng thay thế

- Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2015  của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai công bố 10 thủ tục hành chinh mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

- Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2015  của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai công bố 01 thủ tục hành chinh mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

- Quyết định số 771/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2015  của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai công bố 01 thủ tục hành chinh mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

2. Thủ tục hành chính cấp huyện

- Quyết định 832/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 
Công bố 05 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai

- Quyết định 549/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 Công bố 04 thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
.
- Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2015  của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai công bố 01 thủ tục hành chinh mới trong lĩnh vực phát triển nông thôn

- Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2015  của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai công bố 04 thủ tục hành chinh mới trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2015 Về việc công bố 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

3. Thủ tục hành chính cấp xã.

- Quyết định 831/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 
Công bố 04 thủ tục hành chính mới lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

- Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2015  của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai công bố 01 thủ tục hành chinh mới trong lĩnh vực phát triển nông thôn
  II. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
1. Văn bản trung ương:
Quyết định 63/QĐ-BNN-PC ngày 11/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tải tại đây

2. Văn bản tinh:


- Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về phê duyệt kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2018. Tải tại đây

- Quyết định số 442/QĐ_UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh về Ban hành cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020

- Quyết định số 108/QĐ-UBND  ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

- Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai

 
3. Văn bản sở:

- Văn bản số 183/SNN-VP ngày 15/02/2017 Vv báo cáo kết quả thực hiện theo bảng chấm điểm chỉ số Cải cách hành chính năm 2016

- Quyết định số 57/QĐ-SNN ngày 07/02/2017 Ban hành Kế hoạch duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai

- Công văn số 402/SNN-VP ngày 11/4/2016 về việc  thực hiện chế độ báo cáo công tác cải cách TTHC và Báo cáo kiểm soát TTHC.

Công văn số 200/SNN-VP ngày 29/02/2016 triển khai hệ thống “một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông” 

Công văn số 204/SNN-VP ngày 29/02/2016 triển khai phổ biến Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC ngày 11/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quyết định số 910/QĐ-SNN ngày 28/12/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 tải tại đây

 Báo cáo số 245 /BC-SNN ngày  09 tháng 11 năm 2015 Tổng kết tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 tải tại đây

Quyết định số 738 /QĐ-SNN ngày 27 tháng 10  năm 2015 Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông  của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Quyết định số 926/QĐ-SNN ngày 27  tháng  12  năm 2014 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

 Quyết định 694 /QĐ-SNN ngày 10 tháng 11  năm 2011 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
III. BIỂU MẪU
1. Hồ sơ một cửa
- Mẫu số 01 - Mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
- Mẫu số 02 - Mẫu sổ theo dõi hồ sơ
- Mẫu số 03 - Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
- Mẫu số 04 - Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

2. Văn bản xin lỗi
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Cơ quan chuyên môn

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.