cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC


TRANG THÔNG TIN MỜI THẦU
 
 

MẪU THÔNG BÁO CHỌN CÔNG TY BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỊCH THU. Tại đây
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​THÔNG BÁO: Chi cục Kiểm lâm thông báo bán thanh lý vật liệu thu hồi Công trình sửa chữa Chi cục Kiểm lâm và các Hạt kiểm lâm tỉnh Gia Lai cụ thể thông báo kèm theo.

THÔNG BÁO: Chi cục Kiểm lâm thông báo lựa chọn chọn  tổ chức thẩm định giá tài sản tịch thu là phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp cụ thể thông báo kèm theo.

THÔNG BÁO: Hạt  Kiểm lâm huyện Ia Pa thông báo lựa chọn chọn  tổ chức đấu giá tài sản tại Hạt Kiểm lâm huyện Ia Pa cụ thể thông báo kèm theo

THÔNG BÁO: Hạt  Kiểm lâm huyện Krông Pa thông báo lựa chọn chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản tại Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa cụ thể thông báo kèm theo

THÔNG BÁO: Hạt  Kiểm lâm huyện Krông Pa thông báo lựa chọn chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản tại Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa cụ thể thông báo kèm theo

THÔNG BÁO: Hạt  Kiểm lâm huyện Đak Đoa thông báo lựa chọn chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tại Hạt  Kiểm lâm huyện Đak Đoa cụ thể thông báo kèm theo

THÔNG BÁO: Chi cục Kiểm lâm mời chào dự thầu (gói thầu cắt phế liệu phương tiện vi phạm hành chính) tại Chi cục Kiểm lâm cụ thể Thư mời kèm theo

THÔNG BÁO: Hạt Kiểm lâm huyện Chư Pưh thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tại Hạt Kiểm lâm huyện Chư Pưh cụ thể thông báo kèm theo

THÔNG BÁO: Hạt Kiểm lâm huyện Đak Pơ thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tại Hạt Kiểm lâm huyện Đak Pơ cụ thể thông báo kèm theo

THÔNG BÁO: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản tại Chi cục Kiểm lâm  tỉnh Gia Lai cụ thể thông báo kèm theo

THÔNG BÁO: Hạt Kiểm lâm huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản tại Hạt Kiểm lâm huyện Chư Păh  tỉnh Gia Lai cụ thể thông báo kèm theo


THÔNG BÁO: Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản tại Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro  tỉnh Gia Lai cụ thể thông báo kèm theo
 
THÔNG BÁO: Hạt Kiểm lâm Ia Grai tỉnh Gia Lai thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản tài sản tại Hạt Kiểm lâm Ia Grai  tỉnh Gia Lai cụ thể thông báo kèm theo


THÔNG BÁO: Hạt Kiểm lâm Kbang tỉnh Gia Lai thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản tài sản tại Hạt Kiểm lâm Kbang tỉnh Gia Lai cụ thể 2 thông báo thèo theo:

Thông báo 291/TB-HKL.

Thông báo 292/TB-HKL.
THÔNG BÁO: Hạt Kiểm lâm Chư Prông tỉnh Gia Lai thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản tài sản tại Hạt Kiểm lâm Chư Prông tỉnh Gia Lai cụ thể thông báo kèm theo

THÔNG BÁO: Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Muer tỉnh Gia Lai thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản tài sản tại Ban Quản lý rừng phòng hội Ia Muer tỉnh Gia Lai cụ thể thông báo kèm theo

 
THÔNG BÁO: Hạt Kiểm lâm Ia Grai thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản tài sản tại Hạt Kiểm lâm huyện ia Grai cụ thể thông báo kèm theo

QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Chi phí giám sát thi công công trình: Sữa chữa nhà làm việc và các hạng mục phụ - Sở Nông nghiệp và PTNT Gia Lai tải tại đây

QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu xây lắp các hạng mục công trình: Sữa chữa nhà làm việc và các hạng mục phụ - Sở Nông nghiệp và PTNT Gia Lai tải tại đây

THÔNG BÁO: Hạt Kiểm lâm Ayun Pa, tỉnh Gia Lai thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản tài sản tại Hạt Kiểm lâm huyện Ayun Pa cụ thể thông báo kèm theo

THÔNG BÁO: Hạt Kiểm lâm Krông Pa, tỉnh Gia Lai thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản tài sản tại Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa cụ thể thông báo kèm theo TB 182 - TB 183

THÔNG BÁO: Hạt Kiểm lâm ĐakĐoa, tỉnh Gia Lai thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản tài sản tại Hạt Kiểm lâm huyện ĐakĐoa cụ thể thông báo kèm theo

THÔNG BÁO: Hạt Kiểm lâm ĐakPơ, tỉnh Gia Lai thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản tài sản tại Hạt Kiểm lâm huyện ĐakPơ cụ thể thông báo kèm theo

QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sữa chữa nhà làm việc và các hạng mục phụ - Sở Nông nghiệp và PTNT. Tải tại đây

THÔNG BÁO: Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai thông báo
lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản tài sản tại Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro cụ thể thông báo kèm theo

THÔNG BÁO: Hạt Kiểm lâm huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản tài sản tại Hạt Kiểm lâm huyện Đức Cơ cụ thể thông báo kèm theo

THÔNG BÁO: Hạt Kiểm lâm Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản tài sản tại Hạt Kiểm lâm thị xã An Khê cụ thể thông báo kèm theo

THÔNG BÁO: Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản tài sản tại Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai cụ thể thông báo kèm theo

THÔNG BÁO: Hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản tài sản tại Hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang cụ thể thông báo kèm theo

THÔNG BÁO: Hạt Kiểm lâm huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản tài sản tại Hạt Kiểm lâm huyện Chư Păh cụ thể thông báo kèm theo

THÔNG BÁO: 
Hạt Kiểm lâm huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai  thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản tại Hạt Kiểm lâm huyện Chư Păh cụ thể có thông báo kèm theo.

THÔNG BÁO: Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai  thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản tại Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông cụ thể có thông báo kèm theo.

THÔNG BÁO: Chi Kiểm lâm tỉnh Gia Lai thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản tại Chi Kiểm lâm tỉnh cụ thể có thông báo kèm theo.

QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Trang bị phần mềm Quản lý tài chính - kế hoạch ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai cụ thể kèm theo

THÔNG BÁO MỜI THẦU: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tỉnh Gia Lai thông báo mời thầu Trang bị phần mềm Quản lý tài chính - kế toán ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cụ thể kèm theo

QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu: Trang bị phần mềm Quản lý tài chính - kế hoạch ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai cụ thể kèm theo

QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trang bị phần mềm Quản lý tài chính - kế hoạch ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai cụ thể kèm theo

THÔNG BÁO: 
Ban quản lý rừng phòng hộ Hà Ra thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra cụ thể có thông báo kèm theo.

THÔNG BÁO: Chi Kiểm lâm tỉnh Gia Lai thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản gỗ, phương tiện, máy móc là tang vật vi phạm tịch thu sung công quỹ nhà nước tại Chi Kiểm lâm tỉnh cụ thể có thông báo kèm theo.

THÔNG BÁO: Chi Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đấu giá thanh lý xe ô tô hư hỏng, không đảm bảo hoạt động cụ thể có thông báo kèm theo.

THÔNG BÁO: Chi Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai thông báo Xin nhận thầu tổ chức bán đấu giá tài sản xe ô tô do hư hỏng, không đảm bảo hoạt động cụ thể có thông báo kèm theo.


 

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.