cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
 


* Công bố báo cáo đánh giá môi trường ban đầu - dự án CAIM ​

+ Công văn 
+ Tài liệu


* NHIỆM VỤ: RÀ SOÁT HIỆN TRẠNG RỪNG, ĐIỀU CHỈNH LẠI 3 LOẠI RỪNG TỈNH GIA LAI

1. Tên nhiệm vụ: Rà soát hiện trạng rừng, điều chỉnh lại 3 loại rừng tỉnh Gia Lai đến năm 2030.
2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3. Mục tiêu đầu tư: Rà soát hiện trạng rừng, gắn với điều chỉnh lại 3 loại rừng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trong cùng thời kỳ và tình hình thực tế tại các địa phương gắn với đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, sử dụng có hiệu quả tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp, vừa đảm bảo yêu cầu phòng hộ, đặc dụng vừa sử dụng rừng và đất lâm nghiệp để phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
4. Địa điểm đầu tư: Toàn bộ diện tích đất có rừng, chưa có rừng trong quy hoạch 3 loại rừng và đất có rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng.
5. Tổng dự toán: 6.090.066.000 đồng (Sáu tỷ, không trăm chín mươi triệu, không trăm sáu mươi sáu ngàn đồng).
6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.
8. Đơn vị trúng thầu:
8.1 Gói thầu: Rà soát hiện trạng rừng, điều chỉnh lại 3 loại rừng tỉnh Gia Lai đến năm 2030:
- Tên đơn vị trúng thầu: Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
- Giá trị trúng thầu: 5.862.465.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, tám trăm sáu mươi hai triệu, bốn trăm sáu mươi lăm ngàn đồng).
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
8.2 Gói thầu: Tư vấn giám sát Rà soát hiện trạng rừng, điều chỉnh lại 3 loại rừng tỉnh Gia Lai đến năm 2030.
- Tên đơn vị trúng thầu: Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt đới
- Giá trị trúng thầu: 139.862.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi chín triệu tám trăm sáu mươi hai nghìn đồng).
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày (theo tiến độ thi công Gói thầu Rà soát hiện trạng rừng, điều chỉnh lại 3 loại rừng tỉnh Gia Lai).
 
 * NHIỆM VỤ: MUA SẮM THIẾT BỊ PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

1. Tên nhiệm vụ: Mua sắm thiết bị phục vụ nông nghiệp công nghệ cao
2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3. Mục tiêu đầu tư: Để đảm bảo hoàn thành Kế hoạch nhiệm vụ được giao và đáp ứng nhu cầu máy móc thiết bị cho các đơn vị trực thuộc Sở năm 2020.
4. Địa điểm đầu tư: Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng; Trung tâm Giống thủy sản.
5. Tổng dự toán: 5.239.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, hai trăm ba mươi chín triệu đồng chẵn).
6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.
8. Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần xây dựng và Kỹ thuật Toàn Thịnh.
9. Giá trị trúng thầu: 5.100.000.000 đồng (Năm tỷ, một trăm triệu đồng).
10. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
11. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày ký hợp đồng đến 15/12/2020.
 
 
* NHIỆM VỤ: TRANG BỊ PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH GIA LAI
 
1. Tên nhiệm vụ: Trang bị phần mềm Quản lý tài chính- kế toán ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3. Mục tiêu đầu tư: tổng hợp nhanh và chính xác số liệu báo cáo quyết toán và BCTC của các đơn vị trực thuộc
4. Địa điểm đầu tư: Các đơn vị dự toán trực thuộc Sở;
5. Tổng dự toán: 333.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi ba triệu đồng);
6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2019.
8. Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần MISA.
9. Giá trị trúng thầu: 332.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn).
10. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
11. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
 
  
* NHIỆM VỤ: MUA VẮC XIN LỞ MỒM LONG MÓNG

1. Tên nhiệm vụ: Mua vắc xin Lở mồm long móng
2. Chủ đầu tư: Chi cục Chăn nuôi và Thú y
3. Mục tiêu đầu tư: Để đảm bảo hoàn thành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020 theo Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh.
4. Địa điểm đầu tư: Chi cục Chăn nuôi và Thú y mua vắc xin Lở mồm long móng cấp cho 17 huyện, thị xã, thành phố.
5. Tổng dự toán: 7.303.587.500 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, ba trăm lẻ ba triệu, năm trăm tám muwoi bảy ngàn, năm trăm đồng).
6. Nguồn vốn đầu tư: Theo Quyết định số 492/QĐ-SNNPTNT ngày 10/8/2020 của Sở Nông  nghiệp và PTNT về việc tạm ứng kinh phí cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y để thực hiện tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng năm 2020.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.
8. Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần thuốc thú y trung ương Navetco.
9. Giá trị trúng thầu: 7.252.061.250 đồng (Bảy tỷ, hai trăm năm mươi hai triệu, không trăm sáu mươi mốt ngàn, hai trăm năm mươi đồng).
10. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
11. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.


(*) BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CSHT NÔNG THÔN PHỤC VỤ SẢN XUẤT CHO CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN TỈNH GIA LAI

Tiểu dự án: Nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn hệ thống thủy lợi Tân Sơn khu vực xã Nghĩa Hưng và Chư Jôr, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai (TDA Tân Sơn);
     Theo Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án Nâng cấp hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn hệ thống thủy lợi Tân Sơn khu vực xã Nghĩa Hưng và Chư Jôr, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai thì Tổng mức đầu tư được duyệt là 62.422.879.000VND tương đương 2.972.518 USD;
     Trong đó:
 Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB): 54.627.024.000 VND tương đương 2.601.287 USD;
 Vốn  đối ứng: 7.795.855.000 VND tương đương 371.231 USD;
                   (Tỷ giá quy đổi 1USD=21.000VND).


Tiểu dự ánNâng cấp cơ sở hạ tầng khu vực công trình thủy lợi Ia M’La, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai (TDA Ia MLa);
     Theo Quyết định số Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của Chủ tịch UBND  tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án Nâng cấp cơ sở hạ tầng khu vực công trình thủy lợi Ia M’La, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai thì Tổng mức đầu tư được duyệt là: 113.859.979.000VND, tương đương 5.421.904 USD.
     Trong đó:
Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB): 109.116.137.000VND, tương đương 5.196.007 USD;
Vốn  đối ứng: 4.743.842.000VND, tương đương 225.897 USD.
                   (Tỷ giá quy đổi 1USD=21.000VND).


Tiểu dự ánSửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy lợi ADơk và đường giao thông nông thôn khu vực xã ADơk, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai (TDA Đak Đoa)
     Theo Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án Sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng thuỷ lợi ADơk và đường giao thông khu vực xã ADơk và thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai thì Tổng mức đầu tư được duyệt là 61.210.557.000VND tương đương 2.914.788 USD;
     Trong đó:
 Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB): 50.571.205.000VND, tương đương 2.408.153 USD;
 Vốn  đối ứng: 10.639.352.000 VND, tương đương 506.636 USD.
                     (Tỷ giá quy đổi 1USD=21.000VND).
     Theo Quyết định số 1188A/QĐ-SNN ngày 11/11/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trong tổng mức đầu tư Tiểu dự án Sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy lợi ADơk và đường giao thông nông thôn khu vực xã ADơk, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai thì Tổng mức đầu tư được duyệt là 61.210.557.000VND;
     Trong đó:
 Vốn vay ADB: 48.895.476.000VND;
 Vốn  đối ứng   :  12.315.081.000 VND.

Tiểu dự án: Sửa chữa nâng cấp cụm công trình thủy lợi Trạm bơm điện Tân Hội, An Quý và Hồ Hà Tam, Huyện Đăk Pơ (TDA Đak Pơ);
     Tổng mức đầu tư dự kiến: 41.964.644.000VND;
     Trong đó:
 Vốn vay ADB: 36.747.557.000VND;
 Vốn  đối ứng   :    5.217.087.000 VND.

(*) BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG (VNSAT) TỈNH GIA LAI
 
Hiệp định tài trợ số Cr.5704-VN ký ngày 09/7/2015
Tổng mức đầu tư: 8.097.000 USD tương đương 174.086.000.000 VNĐ
Nội dung thực hiện:
Dự án VnSAT thực hiện trên 3 nguồn vốn:
+  Vốn IDA ( WB), được phân bổ từ  Bộ NN & PTNT;
+ Vốn Đối ứng tỉnh, được phân bổ từ UBND tỉnh Gia Lai.
+ Vối đống góp tư nhân: từ đối tượng được hưởng lợi (TCND, cá nhân)
Tổng kinh phí kế hoạch thực hiện năm 2016: 10.139.000.000 VNĐ
Vốn IDA:  9.000.000.000 VNĐ
Vốn đối ứng:     800.000.000 VNĐ
Vốn tư nhân:      339.000.000 VNĐ
Kế hoạch vốn được cấp năm 2016: 6.195.000.000 VNĐ
Vốn IDA:  5.000.000.000 VNĐ
Vốn đối ứng:     800.000.000 VNĐ
Vốn chi thường xuyên: 395.000.000 VNĐ
Khối lượng thực hiện đã được Kiểm soát chi năm 2016: 5.629.373.000 VNĐ
Vốn IDA: 5.000.000.000 VNĐ
Vốn đối ứng: 629.373.000 VNĐ
Giải ngân  ( đến 31/01/2017) : 5.367.494.000 VNĐ
Vốn IDA: 4.738.121.000 VNĐ
Vốn đối ứng: 629.373.000 VNĐ

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.