cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

pbcm.jpg


1. Văn phòng Sở

Chánh Văn phòng: Trần Văn Văn,
ĐT: 0343110979, Email: vantv.snnptnt@gmail.com/vantv.snnptnt
@gialai.gov.vn 
Phó Chánh Văn phòng: Hà Xuân Minh, ĐT 0914138314, Email: haxuanminhdc@gmail.com
Phó Chánh Văn phòng: Phạm Quý Phương, ĐT 0388414575, Email: phuongpq.snnptnt
@gialai.gov.vn 

Văn Thư: Nguyễn Thị Thanh Lan, ĐT  0971785679

    Điện thoại: 0269.3824273
    Fax: 0269.3826173
     Email: vp.snnptnt@gialai.gov.vn


1.1 Chức năng:
      Văn phòng Sở là phòng chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản lý tài chính, tài sản cơ quan sở, quản trị văn phòng và hệ thống công nghệ thông tin; cải cách hành chính, theo dõi tổng hợp phân công lịch làm việc của lãnh đạo Sở.

1.2 Nhiệm vụ: Tham mưu Giám đốc Sở
- Tiếp nhận, xử lý và trình Giám đốc xử lý công văn đi, đến, chính xác kịp thời; Quản lý con dấu đúng quy định; Bảo đảm chế độ thông tin liên lạc liên tục kịp thời, bảo mật, lưu trữ tài liệu phục vụ nhiệm vụ của ngành;
- Quản lý toàn bộ tài sản, phương tiện và kinh phí hoạt động của cơ quan Sở đáp ứng yêu cầu công tác của lãnh đạo và các phòng, ban theo đúng quy định;
- Duy trì nề nếp chế độ sinh hoạt và làm việc của cơ quan, thực hiện việc giao dịch, đón tiếp khách, thường trực bảo vệ cơ quan;
 - Quản lý bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa), công tác cải cách hành chính của Sở;
- Từng bước hiện đại hoá và áp dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý văn bản đi - đến;
- Duy trì và vận hành hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2008 tại Sở;
- Quản lý, bổ sung và bảo dưỡng các thiết bị công nghệ thông tin; Quản trị và cập nhật thông tin Website của Sở, hệ thống mạng nội bộ cơ quan; theo dõi vận hành, ứng dụng công nghệ tin học vào công tác của các phòng, ban;
- Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác của cơ quan Sở hàng năm, báo cáo định kỳ, đột xuất công tác của văn phòng theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
2. Thanh tra Sở

Chánh Thanh tra: Nguyễn Tiến Sỹ, 
ĐT 0985997989, Email: synt.snnptnt
@gialai.gov.vn 
Phó Chánh Thanh tra: Trần Đức Công ĐT 0914149606, Email: congdt.snnptnt@gialai.gov.vn 


    Điện thoại: 0269.3875002
    Fax: 0269.3826173
      Email: tt.snnptnt@gialai.gov.vn


2.1. Chức năng:

      Thanh tra Sở là cơ quan của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, pháp chế, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý Nhà nước ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật. Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn:

     Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 24 Luật Thanh tra, Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra và Điều 8 Nghị định số 47/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cụ thể:
    a. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở (Chi cục kiểm lâm).
- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.
- Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở.
- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
- Chủ trì các Đoàn thanh tra chuyên ngành khi có nội dung liên quan đến nhiều Chi cục thuộc Sở; chủ trì hoặc tham gia các Đoàn thanh tra liên ngành khi Giám đốc Sở yêu cầu; tham gia các Đoàn thanh tra khi Bộ trưởng, Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu.
   b. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở (Chi cục kiểm lâm) báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của sở.
- Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở (Chi cục kiểm lâm) đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của sở khi cần thiết.
  c. Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc sở và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở.
  d. Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.
  e. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở, Thanh tra tỉnh.
  f. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
  g. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  h. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của sở.
  i. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế của Sở;
  k. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Trưởng phòng: 
Trưởng phòng: Hồ Thị Thùy Linh, 
ĐT 0985422918, Email: linhhtt.snnptnt
@gialai.gov.vn 
Phó Trưởng phòng: + Lê Thị Mai Trâm, ĐT 0941774589, Email: tramltm.snnptnt@gialai.gov.vn 
                              + Lê Trung Toàn, ĐT 0913452146, Email: toanlt.snnptnt@gialai.gov.vn 


  Điện thoại: 0269.3828587
    Fax: 0269.3826173
     Email: khtc.snnptnt@gialai.gov.vn


3.1. Chức năng:

       Phòng Kế hoạch - Tài chính là phòng chuyên môn của Sở, tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn về quy hoạch, kế hoạch, tài chính ngành, hợp tác quốc tế; thống kê và xây dựng các báo cáo tổng hợp thuộc Sở quản lý.
3.2. Nhiệm vụ:  Tham mưu Giám đốc sở:

  3.2.1. Về công tác quy hoạch, kế hoạch:
  a) Tổng hợp, tham mưu giúp Giám đốc Sở dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, Nghị quyết đã được phê duyệt;
  b) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở phối hợp với các sở, ngành chức năng cụ thể hóa cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển để thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước vào ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh;
  c) Phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở, các cơ quan, đơn vị thuộc Sở có liên quan tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện kiểm tra sự phù hợp của dự án đối với quy hoạch; theo dõi thực hiện các chương trình, dự án có vốn đầu tư trong và ngoài nước thuộc thẩm quyền của Sở quản lý theo quy định;
   3.2.2. Về công tác tài chính:
   a) Tổ chức quản lý các nguồn vốn theo Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Sở xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm và thẩm định dự toán của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở, tổng hợp trình Giám đốc Sở kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm của các đơn vị dự toán trực thuộc Sở;
   b)  Xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Sở triển khai sử dụng kinh phí đã được phân bổ. Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức kiểm tra quyết toán việc thực hiện các chế độ, quy định về tài chính, kế toán đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Sở, tổng hợp báo cáo quyết toán và lập báo cáo tài chính của đơn vị dự toán cấp I thuộc Sở theo quy định hiện hành;
   c) Hướng dẫn, thẩm định Phương án tự chủ, chịu trách nhiệm về tài chính của các đơn vị sự nghiệp, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;
   d) Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng, cân đối kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở. Tham mưu cho Giám đốc Sở cân đối hoặc điều chỉnh dự toán ngân sách hàng năm và đề xuất xử lý các vấn đề về tài chính, thực hành tiết kiệm cho các cơ quan, đơn vị thuộc Sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt;
   e) Hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện mua sắm tập trung, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở.
   3.2.3. Về công tác hợp tác quốc tế
Phối hợp với các phòng chuyên môn và các cơ quan, đơn vị thuộc Sở tham mưu xây dựng chương trình, đề án về hợp tác quốc tế; tổng hợp báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, theo dõi; tổng hợp, báo cáo hàng năm về công tác đối ngoại, chương trình Hợp tác quốc tế của Sở;
   3.2.4. Về công tác tổng hợp và thống kê:
   a) Theo dõi, tổng hợp và chủ trì làm báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, kế hoạch trung hạn, kế hoạch hàng năm của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn;
   b) Tổng hợp, xây dựng chương trình công tác, báo cáo thực hiện kế hoạch tuần, tháng, quý, 6 tháng, cả năm; các báo cáo chuyên đề và các báo cáo tổng hợp khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở; giúp Giám đốc Sở đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện chương trình công tác của Sở đã đề ra;
   c) Chủ trì, phối hợp với các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở tổ chức thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu thống kê ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn;
   d) Theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh để tham mưu cho Giám đốc Sở chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp trên xây dựng và thực hiện phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định của pháp luật;
   e) Tổng hợp, tham mưu xây dựng và theo dõi đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Sở với các sở, ban, ngành trong và ngoài tỉnh theo chức năng nhiệm vụ phòng được giao.
   3.2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
4. Phòng Tổ chức cán bộ


Trưởng phòng: Trương Văn Thắng, ĐT 0903589428, Email: 
Phó Trưởng phòngLê  Thị Phương Loan, ĐT 0934725668, Email: loanltp.snnptnt@gialai.gov.vn


    Điện thoại: 0269.3872133
    Fax: 0269.3826173
     Email: tccb.snnptnt@gialai.gov.vn


4.1. Chức năng:
      
Phòng Tổ chức cán bộ là phòng chuyên môn của Sở, tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ: quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng đội ngũ công chức, viên chức của ngành theo phân cấp quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh; vị trí việc làm, số lượng người làm việc; biên chế công chức, thi đua khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; cải cách hành chính thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ và theo quy định của pháp luật.

4.2. Nhiệm vụ: Tham mưu Giám đốc Sở:
4.2.1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong việc xây dựng và hướng dẫn thực hiện đề án tổ chức bộ máy của ngành; xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở; tham mưu việc xây dựng các Đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật; 
4.2.2. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của ngành. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ dự nguồn, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của ngành; điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, tinh giản biên chế  đối với công chức, viên chức thuộc Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh;
4.2.3. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với công chức, viên chức thuộc khối Văn phòng Sở và đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo quản lý các đơn vị trực thuộc sở thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở quản lý; 
4.2.4. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác cán bộ: bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức lãnh đạo quản lý của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc Sở; tham mưu việc tiếp nhận, thuyên chuyển công tác, thi tuyển và xét tuyển công chức, viên chức theo phân cấp quản lý công chức, viên chức của Uỷ ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật công chức, viên chức. Thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng sáng kiến, Hội đồng nâng lương, Hội đồng kỷ luật công chức, viên chức của Sở. Tham mưu thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ;
4.2.5. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở quản lý theo quy định về nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hưu trí, mất sức, bảo hộ lao động; hướng dẫn thực hiện định mức, tiền lương cho các đơn vị thuộc Sở trong việc sử dụng biên chế, số lượng người làm việc và lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật;
4.2.6. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng bố trí công chức, viên chức; nhận xét, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng năm của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở theo quy định. Tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ tình hình về số lượng, chất lượng công chức, viên chức; công tác cập nhật, lưu trữ hồ sơ công chức, viên chức theo phân cấp; 
4.2.7. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở hư­ớng dẫn, tổ chức thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.
4.2.8. Tham mưu về công tác Ngoại vụ (quản lý Đoàn cán bộ của Sở ra nước ngoài công tác, học tập, các Đoàn nước ngoài đến làm việc tại Sở. Thực hiện chế độ báo cáo gắn với Bảo vệ Chính trị nội bộ theo quy định);
4.2.9. Tham mưu về công tác Dân vận, quy chế dân chủ, quản lý nhà nước về thanh niên của Sở;
4.2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
 


5. Phòng Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản

Trưởng phòng: Võ Thị Xuân Ngọc, ĐT 0398612910, Email: ngocvtx.snnptnt@gialai.gov.vn 
Phó Trưởng phòng : Lê Xuân Lượng, ĐT 0984634778, Email: luonglx.snnptnt@gialai.gov.vn 

  Điện thoại: 
  Fax: 
  Email: ccqlcl.snnptnt@gialai.gov.vn


5.1. Chức năng:

    Phòng Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản là phòng chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về chất lượng an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển kinh doanh; chế biến, thương mại nông lâm sản và thủy sản  đến khi sản phẩm được đưa ra thị trường tiêu thụ trên địa bàn tỉnh.

5.2. Nhiệm vụ: Tham mưu Giám đốc sở
5.2.1. Tham mưu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản;
5.2.2. Tham mưu thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch,  chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý được giao;
5.2.3. Tham mưu Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền các văn bản cá biệt thuộc chuyên ngành, lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý;
5.2.4. Tham mưu, tổng hợp giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm, cụ thể như sau:
a) Chủ trì, phối hợp lập kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở;
b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông, lâm, thủy sản tại địa bàn;
c) Tổng hợp đánh giá, phân loại điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản;
d) Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình giám sát an toàn thực phẩm, đánh giá nguy cơ và truy xuất nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý tại địa phương; tổ chức việc thu hồi và xử lý thực phẩm mất an toàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cục chuyên ngành;
đ) Quản lý hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy về chất lượng, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định;
e) Tổ chức quản lý an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý;
5.2.5. Thực hiện quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản:
a) Tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản;
b) Tổ chức kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản và muối trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
5.2.6. Giám sát, kiến nghị các giải pháp, biện pháp thực hiện đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất sản phẩm nông, lâm, thủy sản không dùng làm thực phẩm (phi thực phẩm). Tổ chức kiểm tra, chứng nhận chất lượng đối với sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản phi thực phẩm.
5.2.7. Về chế biến, thương mại nông, lâm, thủy sản:
a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản gắn với vùng nguyên liệu, sản xuất và thị trường sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy trình công nghệ, điều kiện an toàn sản xuất của các cơ sở chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản;
c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác xúc tiến thương mại, nghiên cứu, dự báo thị trường nông, lâm, thủy sản theo phân công của Giám đốc Sở;
d) Hướng dẫn, kiểm tra về chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản theo quy định.
5.2.8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc Sở quản lý việc đăng ký bản công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định.
5.2.9. Giúp Giám đốc Sở lựa chọn, đánh giá đối với tổ chức đủ điều kiện để Sở trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định tổ chức được quyền chứng nhận sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo quy định của pháp luật.
5.2.10. Tổ chức điều tra, thống kê và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản theo quy định.
5.2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

6. Phòng Quản lý công trình xây dựng và Ứng dụng khoa học công nghệ

Trưởng phòng: Đặng Văn LinhĐT 0913780814, Email: linhdv.snnptnt@gialai.gov.vn 
Phó Trưởng phòng:  Trần Thanh TịnhĐT 0976622710 , Email: tinhth.snnptnt@gialai.gov.vn    

  Điện thoại: 
    Fax: 
     Email: 
 qlct.snnptnt@gialai.gov.vn


6.1. Chức năng:
       Là phòng chuyên môn của Sở, tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng và ứng dụng khoa học công nghệ chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
6.2. Nhiệm vụ:  Tham mưu Giám đốc sở:

 6.2.1. Về đầu tư xây dựng
a) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo chức năng nhiệm vụ được giao và phân cấp của UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; kiểm tra chất lượng xây dựng công trình chuyên ngành;
b) Đối với các dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành do Sở được giao làm chủ đầu tư: chủ trì hoặc phối hợp các đơn vị thuộc Sở thực hiện quản lý chất lượng công trình xây dựng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; công tác giám sát, kiểm tra việc thực thi pháp luật về xây dựng công trình chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng;
c) Chủ trì tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổ chức thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán công trình theo quy định hiện hành hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thẩm định các dự án có tính chất đầu tư xây dựng chuyên ngành do Sở được giao làm chủ đầu tư;
d) Chủ trì tham mưu Hội đồng thẩm định của Sở đối các dự án đầu tư có tính chất đa ngành, đa lĩnh vực. Tham mưu ý kiến của Sở đối với báo cáo kinh tế- kỹ thuật các công trình chuyên ngành khác trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu phối hợp, tham gia;
đ) Chủ trì tham mưu, giúp Giám đốc Sở thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Sở làm chủ đầu tư theo quy định;
e) Tham mưu giải quyết các tranh chấp phát sinh trong lĩnh đầu tư xây dựng chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Sở theo quy định của pháp luật.
6.2.2. Về khoa học công nghệ
- Chủ trì hướng dẫn, tiếp nhận việc đề xuất các nhiệm vụ, sản phẩm khoa học công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Sở;
- Chủ trì thẩm định trình Giám đốc Sở quyết định việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định;
- Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ thuộc thẩm quyền của Sở theo quy định và phân công của Giám đốc Sở;
- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc triển khai và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất theo quy định;
- Chủ trì tham mưu, tổng hợp, hướng dẫn, quản lý các chương trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;
- Chủ trì theo dõi, tổng hợp báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ về khoa học và công nghệ theo quy định;
- Chủ trì, thẩm định, tham mưu các hồ sơ liên quan đến dự án đầu tư khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
6.2.3. Về môi trường: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở theo dõi, tổng hợp, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về môi trường nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở.
6.2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

           Theo Quyết định số 487/QĐ-SNNPTNT ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai ban hành quy định chức năng nhiệm vụ các phòng ban chuyên môn thuộc Sở
 

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.