cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

    I. Chức năng:  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ sản; thuỷ lợi; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thuỷ sản; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định pháp luật và theo phân công hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

    Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

    Trụ sở của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai đặt tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

    II. Nhiệm vụ, quyền hạn: Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai thực hiện theo quy định tại Điều 2 của Thông tư Liên tịch số
14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và các quy định của Pháp luật có liên quan. 

    Theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Gia Lai  (tải Quyết định tại đây)

    III. Phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Sở
(
Theo Quyết định số 419/QĐ-SNNPTNT ngày 19/6/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tải tại đây)

    1. Ông Lưu Trung Nghĩa, Giám đốc Sở
    Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành tất cả các hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý nhà nước của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại tỉnh Gia Lai theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
   a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Cải cách hành chính, công nghệ thông tin; tổ chức cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; bảo vệ chính trị nội bộ; thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; hợp tác quốc tế. Công tác quy hoạch kế hoạch phát triển, các chương trình dự án về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; chương trình khoa học và công nghệ; công tác kế hoạch - tài chính; Trưởng các Ban chỉ đạo, Hội đồng tư vấn của Sở.
   b) Giám đốc Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh Gia Lai; Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai và tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng tư vấn theo Quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai.
   c) Giữ mối quan hệ thường trực, thường xuyên với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  d) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Sở, phòng Tổ chức Cán bộ Sở, phòng Kế hoạch - Tài chính Sở, Thanh tra Sở; Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh và Chi cục Kiểm lâm. Sinh hoạt tại Văn phòng Sở.
  đ) Chịu trách nhiệm theo dõi, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo công tác toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh.
  e) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác phối hợp, đối thoại hỗ trợ và đồng hành cùng các hiệp hội, doanh nghiệp.
  g) Là chủ tài khoản ngân sách của Sở.
  h) Là người phát ngôn chính của Sở.
 
  2. Ông Đoàn Ngọc Có, Phó Giám đốc Sở

  Giúp Giám đốc Sở giải quyết các công việc do Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách khi được Giám đốc Sở ủy quyền. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:
  a) Trồng trọt, bảo vệ thực vật; chăn nuôi, thú y; thủy sản; công tác giống cây trồng, vật nuôi và giống thủy sản; công tác khuyến nông và phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
  Quy hoạch và kế hoạch phát triển nông nghiệp; chương trình tái cơ cấu nông nghiệp bền vững; công tác khuyến nông, khuyến ngư; vật tư nông nghiệp; thông tin tuyên truyền chương trình phát triển nông nghiệp bền vững.
  b) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các Chi cục: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y và thủy sản; các trung tâm: Khuyến nông, Nghiên cứu Giống cây trồng, Giống vật nuôi, Giống Thủy sản. Theo dõi hỗ trợ, đồng hành cùng các doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sinh hoạt tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.
  c) Chịu trách nhiệm theo dõi, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo công tác thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.
  d) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng tư vấn theo Quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu theo sự phân công của Giám đốc Sở.
  đ) Giám đốc Ban quản lý dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Gia Lai (VnSAT).
  e) Là Chủ tài khoản ủy quyền theo sự phân công của Giám đốc Sở.
  g) Phân công nhiệm vụ Phó Giám đốc thường trực và là người phát ngôn thứ 2 của sở theo ủy quyền của Giám đốc sở.
  h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công.

  3. Ông Nguyễn Văn Hoan, Phó Giám đốc Sở
  Giúp Giám đốc Sở giải quyết các công việc do Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách khi được Giám đốc Sở ủy quyền. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:
  a) Quản lý nhà nước về lâm nghiệp: Theo dõi, chỉ đạo các hoạt động quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai; công tác trồng rừng và phát triển lâm nghiệp bền vững; biến đổi khí hậu liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp; thông tin tuyên truyền chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững.
  b) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động của 21 Ban quản lý rừng phòng hộ và Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng; 11 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp và Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh; các chủ rừng (kể cả rừng và diện tích đất lâm nghiệp giao cho cấp xã, cấp huyện quản lý), theo dõi hỗ trợ, đồng hành cùng các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động liên quan đến lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sinh hoạt tại Văn phòng Sở;
   c) Giúp Giám đốc Sở đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển rừng tại Chi cục Kiểm lâm;
   d) Chịu trách nhiệm theo dõi, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo công tác thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.
  đ) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng tư vấn theo Quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu theo sự phân công của Giám đốc Sở.
  e) Là Chủ tài khoản ủy quyền theo sự phân công của Giám đốc Sở.
  g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công.

  4. Ông Vũ Ngọc An, Phó Giám đốc Sở
  Giúp Giám đốc Sở giải quyết các công việc do Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách khi được Giám đốc Sở ủy quyền. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:
  a) Quản lý nhà nước về thủy lợi bền vững, phát triển hạ tầng thủy lợi, phòng chống thiên tai, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; phát triển nông thôn; quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; biến đổi khí hậu liên quan đến lĩnh vực thủy lợi; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm của ngành.
  - Chương trình phát triển Hợp tác xã thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; chương trình phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh và chương trình mỗi địa phương một sản phẩm OCOP; quy hoạch và bố trí dân cư, công tác di dân, tái định cư; đào tạo nghề nông thôn, xóa đói giảm nghèo.
  b) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Chi cục: Thủy lợi, Phát triển nông thôn, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; theo dõi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình Thuỷ lợi tỉnh Gia Lai và các doanh nghiệp thủy lợi, các sản phẩm OCOOP trên địa bàn tỉnh. Theo dõi hỗ trợ, đồng hành cùng các doanh nghiệp dịch vụ hỗn hợp, phát triển nông thôn thuộc lĩnh vực ngành trên địa bàn tỉnh. Sinh hoạt tại Chi cục Thủy lợi.
  c) Giúp Giám đốc Sở triển khai nhiệm vụ tại Văn phòng Chương trình Mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới; Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai.
  d) Chịu trách nhiệm theo dõi, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo công tác thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.
  đ) Tham gia các Ban Chỉ đạo theo Quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu theo sự phân công của Giám đốc Sở.
  e) Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Sở; Theo dõi chỉ đạo các hoạt động về Quân sự - Quốc phòng của ngành (Dân quân tự vệ).
  g) Giám đốc Ban quản lý dự án “Bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng thuộc tỉnh Gia Lai” (KfW10), đến khi kết thúc giai đoạn 1.
  h) Là Chủ tài khoản ủy quyền theo sự phân công của Giám đốc Sở.
  i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công.

  IV. Quy chế làm việc: Theo 
Quyết định số 
418/QĐ-SNNPTNT ngày 19/6/2020 về ban hành Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.


   
    

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.