cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

htpt.jpg


 

Tiền thân của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai là Ty Lâm Nghiệp Gia Lai - Kon Tum được thành lập từ 1975 đến 1996 với rất nhiều tên gọi khác nhau: Ty Lâm nghiệp tỉnh Gia Lai- Kon Tum, Sở Lâm Nghiệp tỉnh Gia Lai -Kon Tum, Ty Nông nghiệp tỉnh Gia Lai - Kon Tum, Sở Nông Nghiệp tỉnh Gia Lai - Kon Tum, Sở Nông Lâm tỉnh Gia Lai - KonTum, Sở Nông Lâm tỉnh Gia Lai.

      Ngày 04/3/1996, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Quyết định số 211/QĐ-UB về việc thành lập Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở sát nhập Sở Nông lâm nghiệp, Sở Thủy lợi và tổ chức lại quản lý nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp và nghiệp, Thủy lợi và Phát triển nông thôn trên cơ sở Nghị định số 73/CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 852/TTg ngày 28/12/1995 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập một số tổ chức ở địa phương; Văn bản số 09/TCCP-TC ngày 26/01/1996 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ về việc thành lập một số tổ chức ở địa phương.

* Với Cơ cấu tổ chức:
- Lãnh đạo Sở: Giám đốc và các Phó Giám đốc

- Gồm 07 phòng chuyên môn trực thuộc Sở:
+ Phòng Tổng hợp;
+ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và phát triển nông thôn);
+ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Lâm nghiệp;
+ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Thủy lợi;
+ Phòng Hành chính Quản trị;
+ Thanh tra ngành.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai được thành lập tại Quyết định số 211/QĐ-UB ngày 04/3/1996 của UBND tỉnh Gia Lai về chức năng, nhiệm vụ, quyền và tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
------------------------
     


       Ngày 17/7/2007 thực hiện Thông tư liên tịch số 11/2004/TTLT-BNN-BNV ngày 02/4/2004 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban dân ban hành Q
uyết định số 71/2007/QĐ-ƯBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và PTNT.

* Với Cơ cấu tổ chức:
- Lãnh đạo: có Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở

- Gồm 04 phòng chuyên môn thuộc Sở:
+ Văn phòng;
+ Phòng Kê hoạch - Tổng hợp;
+ Phòng Nông nghiệp;
+ Thanh tra Sở.

      Ngày 23 tháng 3 năm 2009, trân cơ sở Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT- BNN -BNV ngày 15/5/2008 của Liên Bộ Nông nghiệp&Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của  Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc UBND các huyện, của Phòng Kinh tế thuộc UBND thị xã, thành phố tại tỉnh Gia Lai.

* Với Cơ cấu tổ chức:
Lãnh đạo: có Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở
- Gồm 6 phòng, 6 chi cục, 4 trung tâm và 220 đoen vị sự nghiệp kinh tế:
* Các phòng:
+ Văn phòng;
+ Thanh tra;
+ Phòng Kế hoạch - Tài chính;
+ Phòng Tổ chức cán bộ;
+ Phòng Nông nghiệp;
+ Phòng Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
* Các đơn vị hành chính trực thuộc Sở:
- Chi cục Lâm nghiệp;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Chi cục Thú y;
- Chi cục Bảo vệ thực vật;
- Chi cục Phát triển nông thôn;
- Chi cục Thủy lợi - Thủy sản.
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:
- Trung tâm Khuyến nông;
- Trung tâm Nghiên cứu giống cây trồng;
- Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn;
- Trung tâm Giống vật nuôi;
- Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ;
- Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai;
- Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê;
- Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang;
- Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra;
- Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Puch;
- Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur;
- Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê;
- Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn;
- Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai;
- Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố;
- Ban Quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa;
- Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai;
- Ban Quản lý rừng phòng hộ Xã Nam;
- Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai;
- Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly;
- Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh;
- Ban Quản lý rừng phòng hộ Ya Hội;
- Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ;
- Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa;
- Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi;
- Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng.

        Ngày 13 tháng 8 năm 2015, Thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết đinh số 17/2015/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và phát triển nôn thôn 

* Với Cơ cấu tổ chức:
- Lãnh đạo: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.
Giám đốc và Phó Giám đốc Sở không kiêm nhiệm Chi cục trưởng. Trường hợp phải kiêm nhiệm thì thời gian kiêm nhiệm không quá 12 tháng.
- Tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:
+ Văn phòng Sở;
+ Thanh tra Sở;
+ Phòng Kế hoạch - Tài chính;
+ Phòng Tổ chức cán bộ;
+ Phòng Thủy sản (trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về thủy sản từ Chi cục Thủy lợi-Thủy sản cũ).
- Các Chi cục thuộc Sở:
+ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.
+ Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
+ Chi cục Kiểm lâm (sáp nhập nguyên trạng Chi cục Phát triển Lâm nghiệp vào Chi cục Kiểm lâm).
+ Chi cục Thủy lợi.
+ Chi cục Phát triển nông thôn.
+ Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản.
- Tổ chức sự nghiệp trực thuộc:
+ Trung tâm Khuyến nông;
+ Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng;
+ Trung tâm Giống vật nuôi;
+ Trung tâm Giống thủy sản.
+ Ban quản lý (BQL) Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ;
+ BQL Rừng phòng hộ Ia Grai;
+ BQL Rừng phòng hộ Bắc An Khê;
+ BQL Rừng phòng hộ Mang Yang;
+ BQL Rừng phòng hộ Hà Ra;
+ BQL Rừng phòng hộ Ia Puch;
+ BQL Rừng phòng hộ Ia Meur;
+ BQL Rừng phòng hộ Chư Sê;
+ BQL Rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn;
+ BQL Rừng phòng hộ Chư A Thai;
+ BQL Rừng phòng hộ Chư Mố;
+ BQL Rừng phòng hộ Ayun Pa;
+ BQL Rừng phòng hộ Ia Rsai;
+ BQL Rừng phòng hộ Xã Nam;
+ BQL Rừng phòng hộ Bắc Ia Grai;
+ BQL Rừng phòng hộ Ia Ly;
+ BQL Rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh;
+BQL Rừng phòng hộ Ya Hội;
+ BQL Rừng phòng hộ Đức Cơ;
+ BQL Rừng phòng hộ Đak Đoa;
+ BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng;

 
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính và số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh quản lý và Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 về sắp xếp lại bộ máy bên trong các chi cục, ban trực thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

- Lãnh đạo Sở: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.
- Tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Cơ quan văn phòng Sở,gồm 06 phòng:
+ Văn phòng;
+ Thanh tra;
+ Kế hoạch - Tài chính;
+Tổ chức Cán bộ;
+ Quản lý chất lượng NLS & TS;
+ Quản lý xây dựng công trình và ứng dụng KHCN.
- 05 Chi cục thuộc Sở gồm:
+ Chi cục Phát triển nông thôn;
+ Chi cụcThủy lợi;
+ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;
+ Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
+ Chi cục Kiểm lâm.
- Tổng số đơn vị sự nghiệp là 26 đơn vị gồm:
+ Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng;
+ Trung tâm Giống vật nuôi;
+ Trung tâm Giống thủy sản;
+ Trung tâm Khuyến nông;
+ 21 Ban quản lý rừng phòng hộ: Đông Bắc Chư Păh, Mang Yang, Bắc An Khê, Đức Cơ, Hà Ra, Chư Sê, Chư A Thai, Ia Muer, Bắc Biển Hồ, Ia Ly, Ia Grai, Bắc Ia Grai, Chư Mố, Ia Rsai, Ia Puch, Xã Nam, Nam Phú Nhơn, Đak Đoa, Ya Hội, Ia Tul, Nam Sông Ba và 01 Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng.


 

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.