cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

cuc-(5).bmp
Danh-20sach-20abcs.png
TRANG TIN CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
TỈNH GIA LAI


 
I. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

* DANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, Tải tại đây

* DANH SÁCH HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (Có đến tháng 6/2020), Tải tại đây 

- Kết luận số 4887/KL-SNNPTNT ngày 24/11/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở đã được chứng nhận VietGAP trong chăn nuôi và trồng trọt trên địa bản tỉnh Gia Lai.
File đính kèm

- Thông báo số 290/TB-SNNPTNT ngày 13/12/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kết quả thẩm định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với 19 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Đợt 2) năm 2022
File đính kèm- Báo cáo số 564/BC-SNNPTNT ngày 05/12/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kết quả giám sát dư lượng hóa chất trong nông sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022
File đính kèm


- Báo cáo ngày 22/08/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kết quả thẩm định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với 40 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Đợt 1) năm 2022
File đính kèm


- Công văn số 3436/SNNPTNT-CCCNTY ngày 25/8/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ngăn chặn tình trạng sử dụng điện, chất độc, chất nổ và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản.
File tài liệu kèm theo.

- Công văn số 231/TB-SNNPTNT ngày 13/10/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kết quả thẩm định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021.

- Công văn số 1924/SKHCN-DN ngày 20/8/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ  về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bản tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 765/QĐ-UBND về phê duyệt đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2023. tải tại đây

- Thông báo số 144/TB-QLCL ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản về việc công bố số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, tải tại đây
 
- Công văn số 543/SNN-QLCL ngày 22 tháng 5 năm 2015  của Sở Nông nghiệp và PTNT Triển khai các Thông tư số: 45/2014/TT-BNNPTNT, 51/2014/TT-BNNPTNT, tải tại đây
 
- Công văn số 1264/SNN-QLCL ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, tải tại đây

 
111ang-ky-kiem-tra-chung-nhan-nong-lam-thuy-san-xuat-nhap-khau.png
 
II. VĂN BẢN CẤP TRÊN

+ VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

1. Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT   ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất , kinh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn tải sản phẩm  tại đây
 
2. Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT  ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ xuất khẩu download at here

3. Quyết định số: 445/QĐ-BNN-QLCL ngày 04 tháng 02 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Kế hoạch hành động năm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp tải tại đây

4. Quyết định số 1290/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phân công, phân cấp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành ATTP nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT tải tại đây


5. Luật số: 55/2010/QH12 về An toàn thực phẩm tải tại đây

6. Luật số: 05/2007/QH12 về Chất lượng sản phẩm, hàng hóa tải tại đây

 
7. Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT Hướng dẫn việc phân công, phối hợp  trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tải tại đây

8. Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm tải tại đây


+ VĂN BẢN CỦA TỈNH
 
- Quyết định số:  273 /QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai tải tại đây

- Quyết định số135/QĐ-UBND ngày 6/3/2015 của UBND tỉnh ban hành kê hoạch kiểm tra cơ sở SX,KD vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở SX, KD NLTS đủ điều kiện ATTP trên địa bàn tỉnh Gia Lai tải tại đây

- Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 7/5/2015 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch hành động năm vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2015 tải tại đây

- Quyết định số  268/QĐ-UBND ngày 7/5/2015 của UBND tỉnh phân công phân cấp cơ quan quản lý cơ sở sản xuất nlts ban đầu nhỏ lẻ tải tại đây 

- Kế hoạch số 5330/KH-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh Kế hoạch triển khai Đợt cao điểm hành động Năm vệ sinh ATTP trong lĩnh vực NN trên địa bàn tỉnh Gia Lai tải tại đây

 
 
III. KÊT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản kiểm tra đánh giá năm 2015 tải tại đây

2. Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản kiểm tra đánh giá năm 2021 tải tại đây
 
* Kết quả thanh tra 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021

 
IV. TIN HOẠT ĐỘNG

Video  Kết quả Vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 2015 ( xam tại đây )

Video Cà phê VietGAP tại Ia Tiêm ( xem tại đây )

Video Chuổi sản xuất rau an toàn ( xem tại đây )

Video Hành vi cấm trong chăn nuôi, làm chín sớm hoa quả ( Tải xuống ), (  Xem tại đây )


Video quảng cáo đảm bảo an toàn vệ sinh thực vật trong chăn nuôi, trồng trọt ( Tải xuống ), ( Xem tại đây )

Video tác hại , thiệt hại của chất cấm sử dụng trong chăn nuôi ( Xem tại đây )

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.