cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

111ang-ky-kiem-tra-chung-nhan-nong-lam-thuy-san-xuat-nhap-khau.png
 
cuc-(5).bmp
Danh-20sach-20abcs.png
TRANG TIN CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
TỈNH GIA LAI


 
I. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

* DANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, Tải tại đây

* DANH SÁCH HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (Có đến tháng 6/2020), Tải tại đây 


- Công văn số 1924/SKHCN-DN ngày 20/8/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ  về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bản tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 765/QĐ-UBND về phê duyệt đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2023. tải tại đây

- Thông báo số 144/TB-QLCL ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản về việc công bố số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, tải tại đây
 
- Công văn số 543/SNN-QLCL ngày 22 tháng 5 năm 2015  của Sở Nông nghiệp và PTNT Triển khai các Thông tư số: 45/2014/TT-BNNPTNT, 51/2014/TT-BNNPTNT, tải tại đây
 
- Công văn số 1264/SNN-QLCL ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, tải tại đây

 

II. VĂN BẢN CẤP TRÊN

+ VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

1. Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT  ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm tải tại đây
 
2. Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ tải tại đây

3. Quyết định số: 445/QĐ-BNN-QLCL ngày 04 tháng 02 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Kế hoạch hành động năm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp tải tại đây

4. Quyết định số 1290/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phân công, phân cấp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành ATTP nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT tải tại đây


5. Luật số: 55/2010/QH12 về An toàn thực phẩm tải tại đây

6. Luật số: 05/2007/QH12 về Chất lượng sản phẩm, hàng hóa tải tại đây

 
7. Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT Hướng dẫn việc phân công, phối hợp  trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tải tại đây

8. Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm tải tại đây


+ VĂN BẢN CỦA TỈNH
 
- Quyết định số:  273 /QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai tải tại đây

- Quyết định số135/QĐ-UBND ngày 6/3/2015 của UBND tỉnh ban hành kê hoạch kiểm tra cơ sở SX,KD vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở SX, KD NLTS đủ điều kiện ATTP trên địa bàn tỉnh Gia Lai tải tại đây

- Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 7/5/2015 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch hành động năm vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2015 tải tại đây

- Quyết định số  268/QĐ-UBND ngày 7/5/2015 của UBND tỉnh phân công phân cấp cơ quan quản lý cơ sở sản xuất nlts ban đầu nhỏ lẻ tải tại đây 

- Kế hoạch số 5330/KH-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh Kế hoạch triển khai Đợt cao điểm hành động Năm vệ sinh ATTP trong lĩnh vực NN trên địa bàn tỉnh Gia Lai tải tại đây

 
 
III. KÊT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản kiểm tra đánh giá năm 2015 tải tại đây


 
IV. TIN HOẠT ĐỘNG

Video Kết quả Vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 2015 (xam tại đây)

Video Cà phê VietGAP tại Ia Tiêm ( xem tại đây)

Video Chuổi sản xuất rau an toàn ( xem tại đây)

Video Hành vi cấm trong chăn nuôi, làm chín sớm hoa quả ( Tải xuống) , ( Xem tại đây)


Video khuyến cáo đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong chăn nuôi, trồng trọt  (Tải xuống), (Xem tại đây)

Video tác hại, thiệt hại của dử dụng chất cấm trong chăn nuôi (Xem tại đây)

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.