cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

LĨNH VỰC NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
 
 
* TÀI LIỆU: Sổ tay hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn khu vực nông thôn:

* TÀI LIỆU: Sổ tay hướng dẫn bảo trì công trình nước sạch nông thôn:

* Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh về việc Giao dự toán vốn đầu tư phát triển chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vay vốn WB tỉnh Gia Lai năm 2021 tải tại đây

* Văn bản số 750/KH-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vay vốn ngân hàng thế giới trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021 tải tại đây

* Văn bản số 35/UBND-NL ngày 12 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô Vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả' vay vốn WB  tỉnh Gia Lai năm 2020 tải tại đây

* Kế hoạch số 1221/KH-UBND ngày 11/6/2020 về việc triển khai thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô Vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả' vay vốn WB  tỉnh Gia Lai năm 2020 . Tải tại đây

* Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô Vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả' (2016-2021) ban hành theo Quyết định số 1328/QĐ-BNN-HTQT ngày 07/4/2020 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tải tại đây

* Báo cáo số 07/BC-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh về Kết quả thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô Vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả' vay vốn WB  tỉnh Gia Lai năm 2019. Tải tại đây 

* Quyết định số 4827/QĐ-BNN-HTQT ngày 07/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Chương trình  "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vay vốn Ngân hàng Thế giới. Tại Văn bản tại đây
* Biểu mẫu điều tra nước sạch nông thôn. Tải tại đây


* Công bố số tay hướng dẫn cộng đồng quản lý công trình cấp nước nông thôn:
 
 
- File dpf.
  - File word.

* TÀI LIỆU: Hướng dẫn kỹ thuật và tuyên truyền vận động hộ gia đình khu vực nông thôn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.

              > Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế về Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh. Tải văn bản tại đây
              >
Tài liệu của Cục quản lý môi trường y tế. Tải tại đây
              >
Tài liệu Video
                     - Tài liệu Phát thanh thông điệp truyên truyền. Tải Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4
                     - Tài liệu Phim cổ động về nước sạch và VSMT NT. Tải Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9
                     -
Video tuyên truyền khác: - Quy trình lắp đặt nhà tiêu tự hoại bằng ống bi bê tông
                                                                - Cách xây bể phốt nhà vệ sinh đẹp, tiết kiệm

- Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 về việc công bố số liệu Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Gia Lai năm 2018

- Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 Về việc công bố số liệu Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Gia Lai năm 2017. Tải tại đây

- Quyết định số 603/QĐ-SNNPTNT ngày 17/11/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Kế hoạch hành động duy trì bền vững công trình cấp nước tập trung nông thôn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2025. Tải tại đây

- Báo cáo số 193/BC-SNNPTNT ngày 09/6/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Kết quả các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017 tải tại đây

- Văn bản số 283/SNN-TL ngày 03/03/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v Gửi hồ sơ thẩm định Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn WB tỉnh Gia Lai tải tại đây

- Văn bản số 128/SNN-TL ngày 08/02/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v Báo cáo kết quả thực hiện năm 2016 Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn WB tải tại đây

- Quyết định 1445/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra”, vay vốn WB tải tại đây

- Quyết định 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Phê duyệt Văn kiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn ngân hàng thế giới tải tại đây

- Văn kiện Chương trình “Mở Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn ngân hàng thế giới tải tại đây

- Phụ lục Văn kiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn ngân hàng thế giới tải tại đây

- Quyết định 3622/QĐ-BNN-HTQT ngày 07/9/2015 về việc phê duyệt Sổ tay thực hiện Chương trình “Mở Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn ngân hàng thế giới tải tại đây

- Sổ tay thực hiện Chương trình “Mở Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn ngân hàng thế giới tải tại đây


 

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.