cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC


I. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO


- Quyết định số 737/QĐ-SNNPTNT ngày 07/12/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành quy chế  tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

- Văn bản số 1951/SNNPTNT-VP ngày 28/7/2020 về việc chấn chỉnh thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư. Tải tại đây

Văn bản số 817/SNNPTNT-VP ngày 06/4/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn luân chuyển và tiếp nhận văn bản trên Hệ thống QLCBĐH của Sở tải Tại đây

Văn bản số 559/SNNPTNT-VP ngày 13/3/2020 về triển khai, thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Tải Văn bản tại đây

- Văn bản số 547/SNNPTNT-VP ngày 12/3/2020 về giao nộp hồ sơ, tài liệu năm 2020. Tải Văn bản Biểu mẫu, Chứng từ tại đây

- Văn bản số 468/SNNPTNT-VP ngày 07/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai, thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV và 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ

 
 - Văn bản số 43/SNNPTNT-VP ngày 07/01/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu năm 2019 

- Văn bản số 43/SNNPTNT-VP ngày 07/01/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc giao nộp hồ sơ tài liệu năm 2019. Tải Văn bản và Mục lục tại đây
 
- Công văn sô 2532/SNNPTNT-VP ngày 28/12/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện quy định tổ chức các cuộc họp và bố trí phương tiện công tác
  
- Kế hoạch số 2444/KH-SNNPTNT ngày 19/12/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019. Tải tại đây


- Kế hoạch số 21/KH-BCĐ ngày 07/12/2018 của Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Gia Lai về Công tác bảo vệ Bí mật nhà nước năm 2019. Tải tại đây

- Văn bản số 2273/SNNPTNT-VP ngày 26/12/2017 về việc hướng dẫn triển khai Chỉ thị sô 19/CT-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh Gia Lai. Tải văn bản tại đây

- Công văn số 650/SNN-VP ngày 24/5/2016 về việc đôn đốc chuyển file văn bản và  cử cán bộ đầu mố thực hiện ứng dụng CNTT tại đây bản Dpf, bản word


Công văn số  264/SNN-VP ngày 15/3/2016 Về việc đôn đốc chuyển file văn bản đã ban hành do lãnh đạo sở ký tải tại đây

- Công văn số 1004/SNN-VP, ngày 09/9/2015 về việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tải tại đây,  bản pdf

- Công văn số 116/SNN-VP ngày 12/10/2015 Về việc hướng dẫn công tác lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ thuộc Sở tải tại đây

Công văn số  113/SNN-VP ngày 17/02/2014 Về việc đôn đốc chuyển file văn bản đã ban hành do lãnh đạo sở ký  tải tại đây

Công văn số 247/SNN-VP ngày 20/03/2014 về việc triển khai thực hiện công văn số 805/UBND-NC ngày 17/3/2014 v/v không uống rượu, bia trong giờ làm việc nơi công sở tải tại đây

- Công văn 637/SNN-VP ngày 01 tháng năm 2013 về việc Tổ chức họp, dự họp, dự làm việc và Bố trí phương tiện công tác tải tại đây

Công văn số 233/SNN- VP ngày 03/4/2013 của Sở về triển khai thực hiện Văn bản 858/UBND-NC của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ công chức viên chức Nhà nước tải tại đây


 
II. QUY CHẾ, QUY ĐỊNH
1. Văn bản Trung ương


Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập tải tại đây


2. Văn bản của tỉnh

- Kế hoạch số 04/KH-SNN ngày 31/03/2020 của Sở Nội vụ về triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Tải văn bản tại đây

- Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai. Tải văn bản tại đây

Quyết định 629/QĐ-UBND, ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành quy chế làm việc của ủy ban nhân dân tỉnh gia lai nhiệm kỳ 2016-2021 tải văn bản tại đây

Quyết định  số 471/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý

- Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 Về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao..

- Quyết định 06/2015/UBND ngày 02/02/2015 về sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 13/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh tải tại đây

Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 24/06/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng phân loại đường - Cự ly vận chuyển tải tại đây

 
3. Văn bản của Sở

Tài liệu Công tác Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tải tại đây.
 
- Quyết định số 737/QĐ-SNNPTNT ngày 07/12/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

- Quyết định số 408/QĐ-SNNPTNT ngày 09/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Ban hành Quy chế tổ chức, quản lý, vận hành, cung cấp, xử lý thông tin và duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

- Kế hoạch số 856/KH-SNNPTNT ngày 07/4/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về iển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư, tại Tại đây

Quyết định số 529/QĐ-SNNPTNT ngày 29/10/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai tải tại đây

Quyết định 167/QĐ-SNN ngày 23 tháng 3 năm 2016 Ban hành Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và phát triên nông thôn tỉnh Gia Lai tải file dpf tại tại đây và  tải file (word) .doc  tại đây

-
Văn bản số 712/SNN-VP ngày 3/6/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cung cấp tin, bài ảnh lên Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tải Mẫu phiếu tại đây

- Quyết định số 761/QĐ-SNN ngày 04 tháng 11 năm 2015 ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT tải tại đây

 
Quyết định số 11/QĐ-SNN  ngày 12  tháng  01 năm 2015 Về việc ban hành Danh mục hồ sơ, tài liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai tải tại đây 

Quyết định 411/QĐ-SNN ngày 09/5/2014 về việc Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Sở Nông nghiệp và PTNT Gia Lai tải tại đây
 
Quyết định số 209/QĐ-SNN ngày 05/4/2013 Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ về kinh phí quản lý hành chính, sử dụng tài sản công khi thực hiện chế độ tự chủ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tải tại đây

Quyết định 650/QĐ-SNN ngày 08/8/2008 của Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tải tại đây


III. BIỂU MẪU
1. Phiếu trình

- Văn phòng sở tải tại đây.
Các phòng sở tải tại đây.
Các Chi cục tải tại đây.
Các Trung tâm tải tại đây.
- Phiếu trình Thủ tục hành chính tải tại đây.
- Phiếu trình Văn bản giao nhiệm vụ:
+ Văn phòng sở: tải tại đây
+ Các phòng: tải tại đây.
+ Các chi cuc: tải tại đây

2. Hồ sơ một cửa
- Mẫu số 01 - Mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
- Mẫu số 02 - Mẫu sổ theo dõi hồ sơ
- Mẫu số 03 - Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
- Mẫu số 04 - Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.  

3. Mẫu Hành chính
- Mẫu - Giấy đi đường
- Mẫu - Giấy đề nghị thanh toán
Mẫu - Phiếu xử lý văn bản

4. Mẫu Văn bản hành chính của Sở

 - Tải tại đây

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.