cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC


CHUYÊN MỤC QUY ĐINH VỀ CUNG CẤP THÔNG TIN
--------------~O~--------------

 
A. PHÁT NGÔN BÁO CHÍ

1. Văn bản chỉ đạo

- Quyết định số 09/2014/2014/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Gia Lai

- Quyết định số 643/QĐ-SNN ngày 15/8/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai


  2. Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai
 tải tại đây


PHIẾU ĐĂNG KÝ LÀM VIỆC. Tải tại đây

  B. THI HÀNH LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

I. Văn bản Trung ương

- Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

II. Văn bản của tỉnh


- Văn bản số 2256/UBND-NC ngày 10/10/2018 của  Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai  Về việc tiếp tục triển khai thi hành luật tiếp cận thông tin năm 2016

- Kế hoạch số 5072/KH-UBND ngay 03/11/2016 của UBND Tỉnh Gia Lai  Về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  III. Văn bản của Sở

1. Văn bản chỉ đao

- Văn bản số 2014/SNNPTNT-VP ngày 22/10/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc Triển khai văn bản số 2256/UBND-NC ngày 10/10/2018 về Luật Tiếp cận thông tin

- Văn bản số 1921/SNNPTNT-TTr ngày 10/10/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn tiếp cận tài liệu hướng dẫn về Luật Tiếp cận thông tin

 2. Quy chế, Quy định.

- Quyết định số  644/QĐ-SNNPTNT ngày 02/11/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai 


-
Danh mục thông tin cung cấp theo Luật Tiếp cận thông tin

 - Biểu mẫu về yêu cầu cung cấp thông tin:

 + Biểu mẫu 01 - Yêu cầu cung cấp thông tin dành cho công dân

 + Biểu mẫu 02 - Yêu cầu cung cấp thông tin danh cho tổ chức, doanh nghiệp

 

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.