cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008
CHUYỂN ĐỔI SANG TCVN ISO 9001:2015
TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH GIA LAI

​- Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 - các yêu cầu tải tại đây
- Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 - các yêu cầu, xuất bản lần 3 tải tại đây
 
1. Văn bản nội bộ 

Năm 2020, TCVN ISO 9001: 2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải tại đây
 
2. Văn bản chỉ đạo điều hành

- Công văn số 176/CCTĐC-QLTCCL ngày 14/8/2018 của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008

- Công văn số 1179/UBND-KGVX ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc áp dụng ISO 9001 và lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015
- Quyết định 4015/UBND-VHXH ngày 16/9/2015 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác duy trì cải tiến thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính

- Quyết định 19/2014/QĐ-TTg  ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ  Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

- Quyết định 923/QĐ-SNN ngày 22/12/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008


  3. Quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015

 
DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-SNNPTNT  ngày     tháng 02 năm 2020
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 
STT Tên tài liệu Mã hiệu Ghi chú
Thủ tục, hướng dẫn theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng
1 Sổ tay chất lượng STCL  
2 Chính sách chất lượng CSCL  
3 Mục tiêu chất lượng năm 2020 của Sở  và các phòng (bao gồm Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2020) MTCL  
Quy trình quản lý nội bộ
1 Quy trình kiểm soát tài liệu QT 01  
2 Quy trình kiểm soát hồ sơ QT 02  
3 Quy trình đánh giá nội bộ QT 03  
4 Quy trình kiểm soát sự không phù hợp QT 04  
5 Quy trình hành động khắc phục QT 05  
6 Quy trình hành động phòng ngừa QT 06  
7 Quy trình họp xem xét của Lãnh đạo QT 07  
8 Quy trình quản lý văn bản đi và văn bản đến QT 08  
9 Quy trình xét thi đua khen thưởng QT 09  
10 Quy trình lập và thực hiện kế hoạch thanh tra QT 10  
11 Quy trình tiếp dân, giải quyết Khiếu nại; Tố cáo QT 11  
12 Quy trình thanh toán nội bộ QT 12  
13 Quản lý tài sản QT 13  
 

 

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.