cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008
CHUYỂN ĐỔI SANG TCVN ISO 9001:2015
TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH GIA LAI

​- Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 - các yêu cầu tải tại đây

- Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 - các yêu cầu, xuất bản lần 3 tải tại đây
 
1. Văn bản nội bộ 

* Năm 2020, TCVN ISO 9001: 2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải tại đây


- Quyết định số 754/QĐ-SNNPTNT ngày 20/12/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công bố Hệ thông quản lý Chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Báo cáo 587/BC-SNNPTNT  ngày 27/11/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
 
2. Văn bản chỉ đạo điều hành

- Văn bản số 237/SKHCN-QLTCCL ngày 19/3/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc khẩn trương hoàn thành việc chuyển đổi và công bố áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015

Quyết định số 568/QĐ-SNNPTNT ngày 07/9/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành và áp dụng tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

- Quyết định số 489/QĐ-SNNPTNT ngày 10/8/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Kế hoạch số 430/KH-SNNPTNT ngày 27/2/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kế hoạch chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Công văn số 176/CCTĐC-QLTCCL ngày 14/8/2018 của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008

- Công văn số 1179/UBND-KGVX ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc áp dụng ISO 9001 và lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015


- Quyết định 1036/QĐ-SNN ngày 16/8/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Quyết định 4015/UBND-VHXH ngày 16/9/2015 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác duy trì cải tiến thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính

- Quyết định 19/2014/QĐ-TTg  ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ  Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

- Quyết định 923/QĐ-SNN ngày 22/12/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

3. Quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015

 
DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 568/QĐ-SNNPTNT ngày 07 tháng 9 năm 2020
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 
STT Tên tài liệu Mã hiệu Ghi chú
I. Theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng
1 Chính sách chất lượng CSCL Tải tài liệu
2 Mục tiêu chất lượng MTCL Tải tài liệu
3 Sổ tay Hệ thống quản lý chất lượng STCL Tải tài liệu
4 Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản QT.SNNPTNT.01 Tải tài liệu
5 Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội QT. SNNPTNT.02 Tải tài liệu
6 Quy trình đánh giá nội bộ và Họp xem xét của Lãnh đạo QT. SNNPTNT.03 Tải tài liệu
7 Quy trình kiểm soát sự KPH và HĐKP QT. SNNPTNT.04 Tải tài liệu
II. Quy trình giải quyết Thủ tục hành chính
1 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp tỉnh) QT.KHTC.01 Tải tài liệu
2 Phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp QT.KHTC.02 Tải tài liệu
3 Xử lý đơn tại cấp tỉnh QT.TTRA.01 Tải tài liệu
4 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh QT.TTRA.02 Tải tài liệu
5 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh QT.TTRA.03 Tải tài liệu
6 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh QT.TTRA.04 Tải tài liệu
7 Tiếp công dân tại tỉnh QT.TTRA.05 Tải tài liệu
III. Quy trình quản lý nội bộ
1 Quy trình quản lý văn bản đến và đi QT.VP.01 Tải tài liệu
2 Quy trình nâng bậc lương trước thời hạn QT.TCCB.01 Tải tài liệu
3 Quy trình bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý QT.TCCB.02 Tải tài liệu
4 Quy trình điều động, biệt phái, tiếp nhận, chuyển công tác và thôi việc đối với công chức, viên chức QT.TCCB.03 Tải tài liệu
5 Quy trình xét thi đua khen thưởng QT.TCCB.04 Tải tài liệu
6 Quy trình thanh toán nội bộ QT.KHTC.03 Tải tài liệu
7 Quy trình quản lý tài sản QT.KHTC.04 Tải tài liệu


 

 

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.