cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC


CHUYÊN MỤC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

1. Văn bản cấp trên

- Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Về việc ban hành quy định về thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

- Văn bản sô 15/BTĐKT-NV2 ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Gia Lai hướng đẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017; ký kết giao ước thi đua năm 2018

2. Văn bản của Sở

 
- Công văn số 535/SNNPTNT-TCCB ngày 03/3/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đăng ký các danh hiệu và các hình thức thi đua năm 2021

- Văn bản số 398/SNNPTNT-TCCB ngày 17/02/2021 của  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bản đăng ký thi đua năm 2021 khối các Sở ngành
 
Kế hoạch số 245/KH-SNNPTNT ngày 28/01/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phát động thi đua ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

- Văn bản số 2396/SNNPTNT-TCCB ngày 11/12/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018.

- Quyết định số 620/QĐ-SNNPTNT ngày 18/10/2018  ban hành quy định về xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tải file doc

- Văn bản số 485/SNNPTNT-TCCB ngày 28/3/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT Vv đăng ký các danh hiệu và hình thức thi đua năm 2018. Tải Văn bản tại đây

- Văn bản số  2191/SNNPTNT-TCCB ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai V/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
 

II. KẾT QUẢ THI ĐUA

1. Cấp trên
 
- Quyết định sô 195/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND Tỉnh Gia Lai Về việc tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019

- Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND Tỉnh Gia Lai  về việc tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 02 tập thể thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, tỉnh gia lai, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018 

Quyết định số 746/QĐ-BNN-TCCB ngày 06/3/2019 của  Bộ Nông nghiệp và PTNT vv tặng thưởng bằng khen

Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của UBND Tỉnh Gia Lai về việc tặng bằng khen cho 02 cá nhân thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh gia lai, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018 

- Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Gia Lai Vv tặng bằng khen cho 09 tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới" và đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2016

- Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2017 Về việc tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho 22 tập thể thuộc Khối thi đua các Sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh Gia Lai

- Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 10 tháng 03 năm 2017 Vv tặng bằng khen cho 16 tập thể và 28 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016

- Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 02 tháng 03 năm 2017 Vv tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016

- Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2017 Vv tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 04 tập thể thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016
  2. Văn bản của Sở

- Quyết điịnh số 117/QĐ-SNNPTNT ngày  26/02/2021 của  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2020

Quyết định số 103/QĐ-SNNPTNT ngày  09/02/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tặng danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và giấy khen cho tập thể, cá nhân các phòng ban, cơ quan, đơn vị thuộc Sở

- Quyết định số 139/QĐ-SNNPTNT ngày 06/02/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tặng danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và giấy khen cho tập thể, cá nhân các phòng ban cơ quan thuộc Sở.

Quyết định số 99/QĐ-SNNPTNT ngày 27/02/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và Giấy khen cho tập thể, cá nhân các phòng ban, cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT: 

  + Quyết định và danh sách khen thưởng cơ quan hành chính, sự nghiệp: Tải tại đây

  + Danh sách khen thưởng các ban QLRPH: T
ải tại đây


- Quyết định số 126/QĐ-SNNPTNT ngày 12/02/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT Vv tặng danh hiệu tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và Giấy khen cho tập thể, cá nhân các phòng ban, cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Tải văn bản tại đây

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.