cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

TRANG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
 
         Ngày 26 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 752/KH-UBND về Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai năm 2021.

        * Mục đích năm 2021:

      - Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tích cực tham gia công tác tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) để thực hiện tốt Kế hoạch CCHC năm 2021 đã đề ra.

       - Nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

       - Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đoàn thể, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương.

        - Tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về công tác CCHC đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Đồng thời, khuyến khích thúc đẩy người dân, tổ chức tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện TTHC; giám sát cơ quan nhà nước, đội ngũ CB,CC,VC trong quá trình thực thi công vụ; chú trọng việc nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác CCHC.

         - Phát huy vai trò tích cực của các cơ quan thông tin truyền thông trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực cũng như những mặt hạn chế trong công tác CCHC; tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, địa phương với các cơ quan thông tấn, báo chí, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC tại các cơ quan, địa phương được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

           Về nội dung truyên truyền:
Quy định chi tiết tại Mục II - Kế hoạch số 752/KH-UBND (tải về).

           Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; các tổ chức chính trị - xã hội; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tổ chức tuyên truyền tới toàn thể cán bộ công chức và người lao động đơn vị mình biết và triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh, góp phần vào việc thực hiện hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao./.

           Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa2. Quy hoạch - Kế hoạch ngành

* Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020-2021. Tải tại đây

* Kế hoạch chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 về Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tải tại đây

* Kế hoạch giao sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019-2020. Tải tại đây


3. Văn bản tuyên truyền

*  Kế hoạch số 06/KH-BCĐLNATTP ngày 02/9/2023 của Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về việc triển khai truyền thông đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023. 

* 
Kết quả thẩm định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với 35 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Đợt 1) năm 2023.

* Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 

* Văn bản số 1133/SNNPTNT-CCCNTY ngày 30/3/2022  của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, bảo vệ nguồn lợi thủy sản khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn hàng năm

* Văn bản số 982/SNNPTNT-QLCT&KHCN ngày 22/3/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tuyên truyền Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022.
File kèm theo. 


* Văn bản số 136/SNNPTNT-QLCT&KHCN ngày 13/01/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tuyên truyền Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh về Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025 

*
Văn bản số 4782/SNNPTNT-QLCT&KHCN ngày 10/12/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Đăng ký nhu cầu công nghệ.
Tài liệu đính kèm


*
Văn bản số 4787/SNNPTNT-QLCT&KHCN ngày 10/12/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tuyên truyền khai thác thông tin từ Trạm Khai thác thông tin và Dịch vụ sở hữu công nghiệp (IPPlatform).
Tài liệu đính kèm


 * Quyết định số 757/QĐ-SNNPTNT ngày  28/12/2020  của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt nội dung tuyên truyền “Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính” lồng ghép trong các buổi tập huấn, đào tạo, phổ biến pháp luật của các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tải quyết định tại đây; tải nội dung tuyên truyền tại đây

Kế hoạch số 3713/KH-SNNPTNT ngày 30/12/2020  của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021 


* Văn bản số 2952/SNNPTNT-CCPTNT ngày 29/10/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tuyên truyền, khuyến khích, ưu tiên sử dụng sản phẩm ocop tỉnh gia lai làm quà tặng

​* Văn bản số 2925/SNNPTNT-VP ngày 28/10/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tuyên truyền CCHC phục vụ hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của chính phủ

* Văn bản số 2342/SNNPTNT-CCTL ngày 04/9/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tuyên truyền thực hiện triển khai thực hiện Chỉ thị 42-Ct/TƯ ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư

* Văn bản số 1674/SNNPTNT-KHTC ngày 25/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

* Văn bản số 676/SNNPTNT-VP ngày 24/3/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tuyên truyền nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và hạn chế tập trung đông người để phòng, chống dịch covid-19

* Văn bản số 584/SNNPTNT-TTr ngày 16/3/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn các phòng ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc sở về triển khai thực hiện đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trong năm 2020

* Văn bản số 425/SNNPTNT-TTr ngày 27/02/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tuyên truyền hướng dẫn các phòng ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc sở tổ chức Nghị định số 18/2020/NĐ-CP và Nghị định số 19/NĐ-CP

* Văn bản số 225/SNNPTNT-CNTY ngày 06/02/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của Virut Corona

 

* Kế hoach tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai. Tải tải đây

* Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống Dịch bệnh tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh. Tải tại đây

* Thể lệ Cuộc thi “Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá cho các sản phẩm của Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2019. Tải tại đây

Tuyen-truyen-CCHC.jpg


4. Tin tức
 
Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
 
       Nhằm nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, tăng sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với dịch vụ công, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông báo cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.
 
          - Lĩnh vực Lâm nghiệp:

        + Thủ tục Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp; (thời gian giải quyết giảm 02 ngày: từ 16 ngày xuống còn 14 ngày)

        + Thủ tục Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ lục II, II CITES (thời gian giải quyết giảm 01 ngày: từ 05 ngày xuống còn 04 ngày) 

 
      - Lĩnh vực thú y: Thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (thời gian giải quyết giảm 01 ngày: từ 15 ngày xuống còn 14 ngày)
 
       - Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (thời gian giải quyết giảm 01 ngày: từ 15 ngày xuống còn 14 ngày)
        Danh mục các TTHC được cắt giảm thời gian giải quyết được niêm yết công khai tại Bộ phận “một cửa”, trên Trang tin điện tử của Sở. 
 
     Danh sách chi tiết các TTHC được cắt giảm thời gian giải quyết xem tại đây:Thông báo số 183/SNNPTNT-VP ngày  18/12/2020  Thông báo số 01/TB-SNNPTNT ngày 06/01/2021 
 
 
 

5. Triển khai chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến”

- Tài liệu tuyên truyền triển khai chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến”.
- Video tuyên truyền.

 

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.