cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

* Báo cáo số 2590/SNNPTNT-TTr ngày 02/7/2022 của của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương 

* Báo cáo số 337/BC-SNNPTNT ngày 14/7/2022 của của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

* Văn bản số 2904/SNNPTNT-TTr ngày 21/7/2022 của của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ III

* Báo cáo số 265/BC-SNNPTNT ngày 03/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc Báo cáo Kết quả triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2022.

* Văn bản số 2038/SNNPTNT-TTr ngày 27/5/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn triển khai, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, công tác pháp chế.


* Văn bản Số 178/SNNPTNT-TTr ngày 17/01/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai các Nghị định của Chính phủ.
(Kèm theo: Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ; Nghị định số 138/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ; Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ; Nghị định số 142/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ; Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ)

*
Văn bản số 544/SNNPTNT-TTr ngày 19/02/2022 về việc hướng dẫn triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
FIle kèm theo.

*
Văn bản số 616/SNNPTNT-TTr ngày 24/02/2022 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
File kèm theo.


Văn bản số 512/SNNPTNT-TTr ngày 17/02/2022 Về việc hướng dẫn phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua
File kèm theo.


* Văn bản Số 413/SNNPTNT-TTr ngày 09/02/2022 Về việc tuyên truyền, phổ biến các Nghị định của Chính phủ

* Văn bản Số 454/SNNPTNT-TTr ngày 14/02/2022 Về việchướng dẫn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 


* Văn bản Số 440 /SNNPTNT-TTr ngày 11/02/2022 Về việc triển khai thi hành Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ

*
Văn bản số 477 /SNNPTNT-TTr ngày 15/02/2022
của Sở Về việc hướng dẫn triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 

* Văn bản số 478 /SNNPTNT-TTr ngày 15/02/2022 của Sở V/v triển khai thực hiện các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản liên quan


* Văn bản số 372/KH-SNNPTNT ngày 27/01/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022.

* Văn bản số 183/SNNPTNT-TT ngày 17/01/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Về việc triển khai thi hành Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
Văn bản kèm theo.

*
Văn bản số 221 /SNNPTNT-TTr ngày 18/01/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai Nghị định số 04/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ.
Văn bản kèm theo.

*
Văn bản số 364 /SNNPTNT-TTr ngày 27/01/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp; Bảo vệ thực vật; Thú y, Chăn nuôi
Văn bản kèm theo.* Văn bản sô 221/SNNPTNT-TTr ngày 18/01/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc  triển khai Nghị định số 04/2022/NĐ-CP của Chính phủ.
(Kèm theo Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ.


* Văn bản số 39/SNNPTNT-TTr ngày 06-01-2021 của Sở Nông nghiệp V/v triển khai Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
(Kèm theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính).


Kế hoạch số 274/KH-SNNPTNT ngày 01/02/2021 của Sở về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021.

Văn bản số 218/SNNPTNT-TTr ngày 25/01/2021 của Sở về  hướng dẫn triển khai, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, triển khai nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021.

Văn bản số 721/SNNPTNT-TTr ngày 18/3/2021 về tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với việc nhập khẩu và kinh doanh Cá tầm trên địa bàn tỉnh.

Văn bản số 1075/SNNPTNT-TTr ngày 20/4/2021 của Sở về hướng dẫn triển khai, thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2021.

Văn bản số 1286/SNNPTNT-TTr ngày 07/5/2021 của Sở hướng dẫn triển khai Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Văn bản số 1328/SNNPTNT-TTr ngày 12/5/2021 của Sở về hướng dẫn một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.

Văn bản số 1473/SNNPTNT-TTr ngày 20/5/2021 của Sở về hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện và tổng kết Đề án xã hội hóa công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Gia  Lai

Văn bản số 2406/SNNPTNT-TTr ngày 26/7/2021 của Sở về tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Văn bản số 2446/SNNPTNT-TTr ngày 28/07/2021 về việc tăng cường tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Văn bản số 2445/SNNPTNT-TTr ngày 28/7/2021 của Sở về thực hiện các Đề án về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Văn bản số 2391/SNNPTNT-TTr ngày 23/7/2021 của Sở về triển khai thực hiện Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

* Văn bản số 2774/SNNPTNT-TTr ngày 17/08/2021 về việc hướng dẫn triển khai các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021.

Văn bản số 3018/SNNPTNT-TTr ngày 30/08/2021 về việc triển khai các quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

Văn bản số 4342/SNNPTNT-TTr ngày 13/11/2021 về hướng dẫn triển khai cao điểm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Văn bản số 4531/SNNPTNT-TTr ngày 25/11/2021 về việcchấn chỉnh công tác tham mưu, đề xuất việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm Nghiệp.4644/SNNPTNT -TTr- 02/12/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Về việc tuyên truyền, phổ biến, triển khai Nghị định số 100/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

* 4571/SNNPTNT -TTr- 29/11/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Về việc tuyên truyền, phổ biến, triển khai Nghị định số 102/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập. 

3931/SNNPTNT -TTr- 22/10/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
V/v hưởng ứng truyền thông về ngày pháp luật năm 2021


* 2915/SNNPTNT -TTr- 24/8/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
V/v hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19  

* Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ướn Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức viên chức và nhân dân năm 2018 (Đề án ICCPR). Tải tại đây 

* 431/BC-SNNPTNT - 14/11/2018 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2018


* 624/BC-SNNPTNT - 30/12/2019 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
BC: báo cáo kết quả triển khai thực hiện bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

* 620/BC-SNNPTNT - 17/12/2020 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
bc: kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2018-2020


* 511/BC-SNNPTNT - 10/11/2020 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
bc: kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn


* 1682/SNNPTNT-TTr - 03/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
cv: v/v hướng dẫn thực hiện đề án “tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trong năm 2021


* 288/BC-SNNPTNT - 03/6/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
bc: kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2021 của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn


* Hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 03 năm 2018. Tải tại đây

* Hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 02 năm 2018. Tải tại đây

* Hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 01 năm 2018. Tải tại đây

* Phổ biến, tuyên truyền thư của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tải tại đây

* Phổ biến các Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong một số ngành công nghiệp. Tải tại đây

* Hướng dẫn triển khai phổ biến các Luật, Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tải tại đây 

 
LUẬT CƯ TRÚ
 
* 2675 /SNNPTNT-TTr - 11/8/2020 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
V/v hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 1083/KH-UBND ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh


* Luật số 68/2020-QH14 của Quốc Hội 
    Luật cư trú

* Nghị định Số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính Phủ
    Nghị định quy định một số điều luật cư trú


 
 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ PHÁP CHẾ

* Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật

- Quyết định số 311/QĐ-SNNPTNT ngày 10/7/2023 của Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Kế hoạch số 3706/KH-SNNPTNT ngày 30/12/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về triển khai công tác pháp chế và công tác văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Văn bản số 45/SNNPTNT-TTr ngày 07/01/2021 của Sở
Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn các Phòng ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở phối hợp lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10.

- Văn bản số 83/SNNPTNT-TTr ngày 12/01/2021 của Sở 
Nông nghiệp và PTNT về phối hợp lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10.

- Văn bản số 84/SNNPTNT-TTr ngày 12/01/2021 của Sở về xây dựng, triển khai Chương trình công tác tư pháp trọng tâm năm 2021.

- Văn bản số 122/SNNPTNT-TTr ngày 15/01/2021 của Sở 
Nông nghiệp và PTNT về báo cáo, tham gia ý kiến đối với kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020.

- Văn bản số 217/SNNPTNT-TTr ngày 25/01/2021 của Sở 
Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Văn bản số 275-SNNPTNT-TTr ngày 01/02/2021 về hướng dẫn triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ
- Văn bản số 313/SNNPTNT-TTr ngày 03/02/2021 của Sở về hướng dẫn triển khai Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg ngày 19/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

- Văn bản số 3929/SNNPTNT-TTr ngày 22/10/2021 của Sở về góp ý đối với dự thảo báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Văn bản số 3928/SNNPTNT-TTr ngày 22/10/2021 của Sở về thực hiện tự kiểm tra văn bản và gửi danh mục văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà  nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Văn bản số 3084/SNNPTNT-TTr ngày 02/9/2021 của Sở về báo cáo việc xây dựng văn bản quy định chi tiết luật của Quốc hội; xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020.

- Văn bản số 4278/SNNPTNT-QLCT-KHKT ngày 10/11/2021 về triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý xây dựng công trình.


* Văn bản quy phạm pháp luật Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành năm 2021

- Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định về bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh quy định phân cấp sử dụng nguồn thu từ Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai.

- Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

 

* Về góp ý các Sở ngành liên quan

- Văn bản số 3209/SNNPTNT-TTr ngày 12/9/2021 của Sở về góp ý đối với dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

- Văn bản số 2248/SNNPTNT-TTr ngày 14/7/2021 của Sở về góp ý đối với Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 04/5/2011 của UBND tỉnh cho Công an tỉnh.

- Văn bản số 3220/SNNPTNT-TTr ngày 13/9/2021 của Sở về góp ý đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy

- Văn bản số 3932/SNNPTNT-TTr ngày 22/10/2021 của Sở về tham gia ý kiến các dự thảo Quyết định của Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai.

 - Văn bản số 3929/SNNPTNT-TTr ngày 22/10/2021 của Sở về góp ý đối với dự thảo báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Văn bản số 3081/SNNPTNT-TTr ngày 02/9/2021 của Sở về phối hợp góp ý dự thảo Quyết định quy định một số nội dung thực hiện trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai .
 
- Văn bản số 4117/SNNPTNT-TTr ngày 02/11/2021 của Sở về góp ý kiến phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 389 tỉnh năm 2021.
 
- Văn bản số 2249/SNNPTNT-TTr ngày 14/7/2021 của Sở về  góp ý đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

- Văn bản số 2217/SNNPTNT-TTr ngày 14/7/2021 của Sở về cho ý kiến của thành viên UBND tỉnh và biểu quyết dự thảo Quyết định bãi bỏ các chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cho Sở Thông tin truyền thông.

- Văn bản số 1280/SNNPTNT-TTr ngày 07/5/2021 của Sở về tham gia góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành lĩnh vực Thông tin truyền thông.

- Văn bản số 4220/SNNPTNT-TTr ngày 08/11/2021 của Sở về góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
 
- Văn bản số 4118/SNNPTNT-TTr ngày 04/11/2021 của Sở cho ý kiến và biểu quyết dự thảo Quyết định ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
- Văn bản số 2276/SNNPTNT-TTr ngày 16/7/2021 của Sở về góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác cho Thanh tra tỉnh.

- Văn bản số 2319/SNNPTNT-TTr ngày 19/7/2021 của Sở về cho ý kiến của thành viên UBND tỉnh và biểu quyết Dự thảo Quyết định ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Sở Tư pháp.

- Văn bản số 1476 /SNNPTNT-TTr ngày 20/5/2021 của Sở về hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện và tổng kết Đề án xã hội hóa công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Gia  Lai.

- Văn bản số 2808/SNNPTNT-TTr ngày 18/8/2021 của Sở về góp ý đối với Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Dự thảo Tờ trình Chính phủ ban hành Nghị định.


 
CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VÀ QUẢN LÝ VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

* Kế hoạch số 312/KH-SNNPTNT ngày 02/02/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023.

Quyết định số 311/QĐ-SNNPTNT ngày 10/7/2023  của Sở Nông nghiệp và PTNT về ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023.

* Thông báo số 194/TB-SNNPTNT ngày13/7/2023  của Sở Nông nghiệp và PTNT Thông báo lịch kiểm tra Lịch kiểm tra, điều tra, khảo sát công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 

* Báo cáo số 586/BC-SNNPTNT ngày 14/12/2022 về định kỳ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022.
 

* Báo cáo số 556/BC-SNNPTNT ngày 30/11/2022 định kỳ về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022;


 

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.