cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

Tuyen-truyen-CCHC.jpg
1022-copy-(2).png

TRANG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VÀ NÂNG NGẠCH

THÔNG TIN  TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Thông báo số 88/TB-SNNPTNT ngày 12/4/2021 về Kết quả trúng tuyển công chức và hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức vào Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020

Thông báo số 99/TB-SNNPTNT ngày 04/8/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bổ sung điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức và thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức vào Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020 theo Văn bản số 1564/UBND-NC ngày 30/7/2020. Tải tại đây

Công văn số 1564/UBND-NC ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về bổ sung, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức của một số cơ quan, địa phương đã được công bố tại Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh. Tải tại đây

Thông báo số 85/TB-SNNPTNT ngày 10/7/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về
tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức vào Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020 theo Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnhTại tại đây 
​- Tải Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển tại đây

Thông báo số 968/TB-SNV ngày 07/7/2020 của Sở Nội vụ về tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai. Tại tại đây

Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai. Tại tại đây


THÔNG TIN  TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

​- Thông báo số 07/TB-SNNPTNT ngày 12/01/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc nhận Quyết định tuyển dụng vào viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2020 tải tại đây

-  Quyết định số 755/QĐ-SNNPTNT ngày 22/12/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020 về Phê duyệt danh sách trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020Tải tại đây

​-  Thông báo số 188/TB-SNNPTNT ngày 22/12/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020 về Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Tải tại đây

​-  Thông báo số 187/TB-HĐXTVC ngày 22/12/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020 về Kết quả phỏng vấn (vòng 2) và thẩm định danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức năm 2020 đã có điểm ưu tiên. Tải tại đây-  Thông báo số 180/TB-HĐXTVC ngày 07/12/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020 về Số báo danh và Bàn phỏng vấn của các thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020 . Tải tại đây.

​-  Thông báo số 175/TB-HĐXTVC ngày 30/11/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020 về Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020 . Tải tại đây.

Thông báo số 169/TB-HĐXTVC ngày 20/11/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020 về hướng dẫn hình thức phỏng vấn và đề cương, tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Tải tại đây.
   * Đề cương, tài liệu ôn tập:
   + Kiến thức chung, tải tại đây.
   + Kỹ thuật và Quản lý Bảo vệ rừng, tải tại đây.
   + Kỹ thuật Hành chính -  Tổng hợp, tải tại đây.

- Quyết định số 715/QĐ-HĐXTVC ngày 20/11/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020 về ban hành Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020. Tải tại đây.

Thông báo số 147/TB-SNNPTNT ngày 15/10/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh, bổ sung chuyên ngành đào tạo và thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức vào Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020.  Tải tại đây

Quyết định số 581/QĐ-SNNPTNT ngày 17/9/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020. Tải tại đây

Thông báo số 131/TB-SNNPTNT ngày 17/9/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020. Tải tại đây 
   Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển


​​- Kế hoạch số 2415/KH-SNNPTNT ngày 14/9/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020. Tải tại đây

Quy trình số 544/QTr-SNNPTNT ngày 26/8/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai. Tải tại đây

​- Quy trình số 545/QTr-SNNPTNT ngày 26/8/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện tuyển dụng các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, viên chức. Tải tại đây


 

THÔNG TIN TIẾP NHẬN, TUYỂN DỤNG TỪ VIÊN CHỨC SANG CÔNG CHỨC

Thông báo số 102/TB-SNNPTNT ngày 26/12/2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  Về hướng dẫn nội dung ôn tập, địa điểm và thời gian kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận, tuyển dụng từ viên chức vào công chức xem Thông báo tại đây


 
1. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG; KẾT QUẢ PHỎNG VẤN

​* THÔNG BÁO NHẬN QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG VÀO VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ NĂM 2019  theo Thông báo số 01/TB-SNNPTNT ngày 07/01/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT. TẢI TẠI ĐÂY

* THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VÀ HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai năm 2019 theo Thông báo số 101/TB-SNNPTNT ngày 24/12/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT. TẢI TẠI ĐÂY

* QUYẾT ĐỊNH SỐ 639/QĐ-SNNPTNT NGÀY 24/12/2019 về phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai năm 2019, TẢI TẠI ĐÂY

* KẾT QUẢ PHÒNG VẤN (VÒNG 2) VÀ DỰ KIẾN DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 theo Thông báo số 99/TB-HĐXTVC ngày 20/12/2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, TẢI TẠI ĐÂY

                                                                                                                           
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Thông báo số 91/TB-HĐXTVC ngày 11/12/2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 về việc thông báo Số báo danh và bàn phỏng vấn của các thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019. Xem nội dung Thông báo tại đây

- Thông báo số 88/TB-HĐXTVC ngày 06/12/2019 của của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 về việc Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019. Xem nội dung Thông báo tại đây

- Thông báo số 85/TB-HĐXTVC ngày 29/11/2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 về việc hướng dẫn hình thức phỏng vấn và đề cương, tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:
+ Thông báo số 85/TB-HĐXTVC
+ Tài liệu ôn tập môn kiến thức chung (dành cho các vị trí)
Tài liệu ôn tập môn kiến thức chuyên ngành (Danh cho các vị trí dự tuyển: Kế toán và Khai thác thị trường)
+ Tài liệu ôn tập môn kiến thức chung (Danh cho các vị trí dự tuyển: Kỹ thuật, Quản lý bảo vệ rừng và Giáo dục môi trường)

Quyết định số 539/QĐ-SNNPTNT ngày 05/11/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  ban hành Nội quy phỏng vấn Kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai năm 2019 xem nội dung tại đây


- Thông báo số 79/TB-SNNPTNT ngày 31/10/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi mục 3.2 Thông báo số 77/SNNPTNT-TCCB ngày 15/10/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kế  hoạch tuyển dụng viên chức các đon vị sự nghiệp thuộc Sở Xem nội dung Thông báo tại đây

Thông báo số 77/TB-SNNPTNT ngày 15/10/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai năm 2019 Xem Thông báo tại đây- Quyết định  số 517/QĐ-SNNPTNT ngày 28/10/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai năm 2019 xem nội dung Quyết định tại đây

- Thông báo: T
uyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai năm 2019

* Tải Thông báo tại đây

* Quyết định số 517/QĐ-SNNPTNT ngày 28/10/2019 về việc ban hành Quy chế xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019 tải Tại đây
- Tải mẫu đính kèm:

 + Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

 
 + Sơ yếu lý lịch viên chức.

- Văn bản số 66/SNNPTNT-TCCB ngày 23/7/2019 về việc nhận Quyết định tuyển dụng vào công chức Sở Nông nghiệp và PTNT
2. THÔNG TIN XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC
 

​- Quyết định số 313/TB-HĐXTVC ngày 01/4/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôntừ hạng IVlên hạng IIItỉnh Gia Lai năm 2019 xem Nội dung tại đây

​- Thông báo số 19/TB-HĐXTVC ngày 24/3/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triệu tập Công chức viên chức tham gia phục vụ kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn xem Nội dung tại đây

​- Thông báo số 17/TB-HĐXTVC ngày 18/3/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thời gian, địa điểm phỏng vấn ký xét thăng hạng chức  danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019 xem Nội dung tại đây

- Thông báo số 15/TB-HĐXTVC ngày 05/3/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn hình thức phỏng vấn và đề cương, tài liệu ôn tập kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019 xem Nội dung tại đây
Tài liệu ôn tập kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dành cho viên chức dự xét thăng hạng:
    + Chấn đoán viên bệnh động vật hạng III - mã số V.03.04.11 tải tại đây
    + Bảo vệ viên Bảo vệ thực vật hạng III - mã số V.03.01.01 tải tại đây

 Quyết định số 248/QĐ-HĐXTH ngày 03/3/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập các Tổ giúp việc phục vụ kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai năm 2019 xem Nội dung tại đây

- ​  Thông báo số 12/TB-SNNPTNT ngày 03/3/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ hạng IV lên hạng III của tỉnh Gia Lai năm 2019 xem Nội dung tại đây

 Quyết định số 150/QĐ-SNNPTNT ngày 11/02/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Nội quy xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai năm 2019 xem Nội dung tại đây

​-  Quyết định số 149/QĐ-SNNPTNT ngày 11/02/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai năm 2019 xem Nội dung tại đây

 Quyết định số 148/QĐ-SNNPTNT ngày 10/02/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai năm 2019 xem Nội dung tại đây

- Thông báo số 98/TB-SNNPTNT ngày 19/12/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ hạng IV lên hạng III của tỉnh Gia Lai năm 2019:
 
- Nội dung Thông báo xem tại đây

- Mẫu sơ yếu lý lịch xem tại đây

- Mẫu đơn đăng ký xem tại đây

- Kế hoạch thăng hạng viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức:

+ Nội dung Quyết định số 1917/QĐ-SNV 
ngày 09/12/2019 của Sở Nội vụ  Xem tại đây

+ Nội dung Đê án 2710/SNN-TCCB kèm theo Quyết định số 1917/QĐ-SNV Xem tại đây
 
 

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.