cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC
THUỘC LĨNH VỰC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


 
Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 20/05/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Ban hành quy định về bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi nhà nước thu hồi đất áp dụng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.  Tai-VB.png Gui-y-kien.png
Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc quy định phân cấp quản lý công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Gia Lai Tai-VB.png Gui-y-kien.png
Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh về Quy định một số nội dung về hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Gia Lai Tai-VB.png Gui-y-kien.png
Nghị quyết số 127/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh về Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi;vùng nuôi chim yến không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai Tai-VB.png Gui-y-kien.png
Nghị quyết số 107/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội động và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai Tai-VB.png Gui-y-kien.png
Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh về Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai Tai-VB.png Gui-y-kien.png
Quyết định 22/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định chi tiết thực hiện điểm b ... cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai Tai-VB.png Gui-y-kien.png
Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 17/7/2007 của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai Tai-VB.png Gui-y-kien.png
Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy định phân công, phân cấp cơ quan quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai Tai-VB.png Gui-y-kien.png
Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy định mức hỗ trợ vật tư, xi măng, sắt thép và kỹ thuật thực hiện Chương trình Kiên cố hóa kệnh mương trên địa bàn tỉnh   Tai-VB.png Gui-y-kien.png
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tai-VB.png Gui-y-kien.png
Quyết định 473/1998/QĐ-UBND Về việc thực hiện phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của Ngành Kiểm lâm Tai-VB.png Gui-y-kien.png


 

 

 
 

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.