cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

Quý bạn đọc thân mến!
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai trân trọng đề nghị các tổ chức và cá nhân quan tâm tham gia ý kiến xây dựng bản Dự thảo văn bản dưới đây:
 

 * Văn bản số 1683/STTTT-TTBCXB ngày 28/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc ly ý kiến của người dân đối với dự thảo Nghị quyết “quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.
Nội dung dự thảo

* Văn bản số 3392/SNNPTNT-CCTL ngày 23/8/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đề nghị góp ý và đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Nội dung dự thảo

 Văn bản số 2120/SNNPTNT-KHTC ngày 02/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc  lấy ý kiến Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết phê duyệt nội dung được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoặc hỗ trợ một phần kinh phí và quy định mức chi thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác theo Quyết định số 703/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Gia Lai 
Nội dung dự thảo

* Văn bản số 4863/SNNPTNT-KHTC ngày 15/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc Tham gia ý kiến Dự thảo quyết định ban hành Quy định về bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai thay thế Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh Gia Lai.
Nội dung dự thảo


Góp ý Dự thảo Nghị quyết Quy định biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Điều 9 Nghị quyết số 98/2018/NQ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.  Nội dung dự thảo

Góp ý Dự thảo Quyết định về việc Quy định nội dung chi, mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
        Nội dung dự thảo

Góp ý Dự thảo theo Văn bản số 3027/SNNPTNT-CCTY ngày 31/8/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030.
        Nội dung và phụ lục kèm theo Dự thảo
       

 Góp ý dự thảo Về việc Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Văn bản số 1759/SNNPTNT-KHTC ngày 09/6/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
        -  Tải Văn bản tại đây. 
         -  
Chi tiết dự thảo

         -  Phụ lục kèm theo dự thảo

  
Góp ý dự thảo Về việc đề nghị góp ý đối với dự thảo Quyết định ban hành Khung giá rừng trên địa bàn tỉnh tại Văn bản số 1482a/SNNPTNT-CCKLL ngày 20/5/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tải Văn bản tại đây. 

  * Góp ý dự thảo Quyết định về Quy chế hoạt động, hướng dẫn nội dung thu, chi quỹ và việc quản lý, sủ dụng quỹ phòng chống thiên tai tỉnh tại Văn bản số 1494/SNNPTNT-CCTL ngày 08/6/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tải Văn bản tại đây.  

  * Góp ý nội dung dự thảo Quyết định ban hành Mức bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021 thay thế Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh Văn bản Số 876/SNNPTNT-KHTC ngày 31/3/2021 Tải Văn bản tại đây    Dự thảo quyết định

  * Tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình, Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do UBND tỉnh ban hành tại Văn bản số 1791/SNNPTNT-TTr ngày 10/7/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tải Văn bản tại đây

   * Góp ý dự thảo Quyết định về Quy chế hoạt động, hướng dẫn nội dung thu, chi quỹ và việc quản lý, sủ dụng quỹ phòng chống thiên tai tỉnh tại Văn bản số 1494/SNNPTNT-CCTL ngày 08/6/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tải Văn bản tại đây.  

  Góp ý dự thảo Quyết định về Quy định quy trình hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai tại Văn bản số 1465/SNNPTNT-CCTL ngày 05/6/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tải Văn bản tại đây. Dự thảo quy trình


   * Góp ý dự thảo "Nghị quyết, Tờ trình quy định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến" tại Văn bản số 488/SNNPTNT-CCCNTY ngày 05/3/2020  của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải văn bản tại đây   

    * Công văn số  2772/SNNPTNT-TTr ngày 29/11/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình, Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành. Tải văn bản tại đây      

    * Góp ý dự thảo "Nghị quyết, Tờ trình quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi . Tải tại đây

    * Văn bản số 134/SNNPTNT-CCKL ngày 17/01/2019
Vv lấy ý kiến, góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 147/2004/QĐ-UBND ngày 21/12/2004 do UBND tỉnh ban hành. Tải Văn bản tại đây

    * Góp ý dự thảo
"Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai". Tải tại đây

    * Góp ý dự thảo "Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030." (lần 3). Tải tại đây

    * Góp ý dự thảo "Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030" (lần 2). Tải tại đây

    * Góp ý dự thảo "Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030". Tải tại đây

     * Góp ý dự thảo Quy chế về quản lý, phối hợp công tác

         - Công văn 1097/SNN-TCCB ngày 18/8/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v xin ý kiến góp ý Quy chế về quản lý, phối hợp công tác tải 
tại đây

         - Dự thảo Quy chế về quản lý, phối hợp công tác tải tại đây

      * Góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển cánh đồng lớn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2016-2025

         - Công văn 1036/SNN-PTNT ngày 05/8/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v đề nghị tham gia góp ý vào dự thảo Kế hoạch phát triển cánh đồng lớn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2016-2025 tải
tại đây


         - Dự thảo Kế hoạch phát triển cánh đồng lớn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2016 - 2025 tải tại đây

         Các góp góp ý xin gửi về  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn), trước ngày 10/8/2016, đồng thời gửi qua địa chỉ email: ccptnt.snnptnt@gialai.gov.vn (ĐT: 0593.720.386 - DĐ: 0905.417.572), để tổng hợp và hoàn chỉnh quy hoạch theo đúng tiến độ.

      * Góp ý dự thảo Quyết định ban hành lệnh vận hành cụm hồ An Khê - Ka Nak và hồ Ayun Hạ trong mùa lũ, mùa hạn hàng năm

          - Công văn 1055/SNN-PCTT, ngày 09/8/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành lệnh vận hành cụm hồ An Khê - Ka Nak và hồ Ayun Hạ trong mùa lũ, mùa cạn hàng năm tải tại đây
          - Dự thảo Bộ quy trình ban hành Lệnh vận hành các hồ chứa An Khê, Ka Nak, Ayun Hạ tải tại đây

          
          Các góp góp ý xin gửi về  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(Qua Chi cục Thủy lợi, số 24 Quang Trung, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) trước ngày 12/8/2016 


    * Góp ý dự thảo Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Gia Lai đến năm 2030

          - Công văn số 1452/SNN-PTNT, ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v tham gia góp ý dự thảo Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Gia Lai đến năm 2030 tải
tại đây

          - Dự thảo Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Gia Lai đến năm 2030 tải tại đây 
         
         Các góp góp ý xin gửi về  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn), trước ngày 21/12/2015, đồng thời gửi qua địa chỉ email:
ccptnt.snnptnt@gialai.gov.vn (ĐT: 0593.720.386 - DĐ: 0905.417.572), để tổng hợp và hoàn chỉnh quy hoạch theo đúng tiến độ.
                                

 

 

 
 

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.