cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC


CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

* Văn bản số 2105/STTTT-CNTT ngày 18/11/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức hướng dẫn và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã Qrcode tại đơn vị, địa phương.
TƯ LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PC-COVID VÀ QUYÉT MÃ QRCODE 
TƯ LIỆU TRUYỀN THÔNG VỀ ỨNG DỤNG PC-COVID VÀ QUÉT MÃ QRCODE  


Công văn số 1555/STTTT-TTBCXB  ngày 06/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền Thông điệp 5T - “Pháo đài” chống dịch Covid-19 trong tăng cường giãn cách xã hội
Công văn tại đây
Thông điệp 5T tại đây

 

Kế hoạch số 733/KH-BTTr-BCĐ ngày 03/12/2021 về tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021 đợt 95.

*
Văn bản số 4624/SNNPTNT-VP ngày 02/12/2021 của Sở Nông nghiêp và PTNT về việc tổ chức hướng dẫn và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QRcode tại đơn vị.

Văn bản số 4379/SNNPTNT-VP ngày 17/11/2021 của Sở Nông nghiêp và PTNT về việc sử dụng ứng dụng PC-Covid quét mã QR để quản lý thông tin người vào/ra phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. 

Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 05/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai

Quyết định tại đây

Công văn số 348/CV-BCĐ ngày 03/9/2021 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch liên quan đến ổ dịch Covid -19 trong cộng động tại TP. Pleiku và Chư Sê.
Công văn tại đây

Công văn số 3305/UBND-VP ngày 05/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Plieku về việc hướng dẫn việc đi lại trong thời gian thành phố Pleiku áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg
Công văn tại đây

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17 giờ 00 phút ngày 05/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai.
Danh sách tại đây

Báo cáo số 350/CV-BCĐ ngày 04/9/2021 về Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Báo cáo tại đây

Báo cáo số 120/BC-UBND ngày 03/9/2021 về tình hình thành lập và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Báo cáo tại đây


Báo cáo số 353/CV-BCĐ ngày 05/9/2021 về Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Báo cáo tại đây


* Văn bản 896/UBND-KGVX - 07/7/2021 - UBND Tỉnh Gia Lai Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch covid-19 theo thông báo số 167/tb-vpcp ngày 23/6/2021; thông báo số 74/tb-vpcp ngày 01/7/2021 và công văn số 162/vpcp-tkbt ngày 22/6/2021 của vpcp

* Công văn số 1702/UBND-KGVX ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh  về đẩy mạnh tuyển truyền, cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 1054/STTTT-CNTT ngày 03/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tải hướng dẫn tại đâyĐường Link chi tiết
-----------------------


* Công văn số 279/SNNPTNT-VP ngày 01/02/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

* Công văn số 3246/VPUB-KGVX ngày 25/9/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của TTCP về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

* Công văn số 66/CV-BCĐ ngày 04/9/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 về Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày

* Công văn số 2920/VP-KGVX ngày 31/8/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid – 19 theo thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Văn phòng Chính phủ

* Công văn số 1474/SVHTTDL-QLVH ngày 13/8/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19

* Công văn số 1633/UBND-KGVX  ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ phòng về chống dịch Covid-19 theo Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 của VPCP.

Công văn số 1569/SGTVT-KHTCVT ngày 12/8/2020 của Sở Giao thông vận tải về tiếp tục dừng hoạt động vận tải đi/đến TP Đà Nẵng thực hiện nghiêm công tác phòng dịch.

Công văn số 60/CV-BCĐ ngày 07/8/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 về chấn chỉnh đưa các thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Công văn số 1461/SYT-NVY ngày 04/8/2020 của Sở Y tế về triển khai các Quyết định của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 3562/CV-TU ngày 31/7/2020 của Tỉnh ủy  về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm trong tình hình mớ

Kế hoạch số 1575/KH-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về việc kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế của tỉnh sau dịch Covid-19

* Công văn số 56/CV-BCĐ ngày 31/7/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh về tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

* Công văn số 14/STP-PBGDPL ngày 04/8/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật  về tiếp tục tăng cường PBGDPL về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới


* Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 2550/VP-KGVX ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo số 257/TB-VPCP ngày 27/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 1557/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp ngày 27/7/2020

Công văn số 53/CV-BCĐ ngày 28/7/2020 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 cấp tỉnh về việc thông báo rộng rãi thông tin để phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 54/CV-BCĐ ngày 28/7/2020 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống Dịch bệnh Covid-19 cấp tỉnh về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thông báo số 83/TB-VP ngày 27/7/2020 của Văn phòng UBND tỉnh thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19

* Công văn số 1535/UBND-KGVX ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh về Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 1068/UBND-KGVX ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 182/TYB-VPCP ngày 15/5/2020 của VPCP

Công văn số 966/UBND-KGVX ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh về  việc thực hiện chỉ đạo của TTCP về phòng, chống dịch Covid

Kế hoạch số 28/KH-BCĐ ngày 29/4/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 về Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Công văn số 770/UBND-NC ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh về việc Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Quyết định 157/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid - 19

Công văn số 657/UBND-KTTH ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của TTCP về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

Công văn số 331/UBND-NL ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra theo chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc

Công văn số 252/UBND-NL của UBND tỉnh ngày 06/02/2020 về chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh nCoV tác động đến sản xuất và xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc 

 

 
  Tuyen-truyen-CCHC.jpg
 
 

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.