cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

I. KẾ HOẠCH

* Nghị quyết số 99/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.
Chỉ thị số 20/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.
*
QĐ số 5317/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 28/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành kế hoạch hành động của bộ triển khai đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030.


Kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai 

Kế hoạch số 880/QH-UBND ngày 05/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

* Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về phê duyệt chương trình khuyến nông tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch số 664/KH-SNNPTNT ngày 15/3/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hoạt động thông tin đối ngoại và triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam” của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021

* Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các loại cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng xuất khẩu của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 

* Kế hoạch số 373/KH-SNNPTNT ngày 09/02/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  Triển khai Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh Gia Lai

* Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND Tỉnh Gia Lai  phê duyệt Đề án phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030, định hướng đến năm 2040:

 +
Quyết định số 107/QĐ-UBND 
 + Đề án; Đề án tiếp theo

* Kế hoạch số 3737/KH-SNNPTNT ngày 31/12/2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônKế hoạch chuyển đổi cây trồng vùng hạn 2021 

* Kế hoach số 3735/KH-SNNPTNT ngày 31/12/2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về KH phòng chống hạn Đông Xuân 2020-2021 và Vụ mùa năm 2021

Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND Tỉnh Gia Lai phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021

* Kế hoạch số 1953/KH-SNNPTNT ngày 28/7/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai thực hiện Đề án "lưu trữ điện tử các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025" của Thủ tướng Chính phủ

* Kế hoạch số 239/KH-SNNPTNT ngày 10/02/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020.

* Kế hoạch số 2932/UBND-NL ngày 24/12/2019 của UBND Tỉnh Gia Lai Về việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 11/11/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) về phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030, định hướng đến năm 2040

* Kế hoạch số 2926/KH-UBND ngày  23/12/2019 của UBND Tỉnh Gia Lai Về việc thực hiện Nghị quyết số 09/NQ/TU ngày 03/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh GL đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

* Kế hoạch số 2761/KH-UBND ngày  04/12/2019 của UBND Tỉnh Gia Lai  Về việc Triển khai Đề án hỗ trợ thôn, làng tại các xã đặc khó khăn xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019 - 2020  

*Kế hoạch số 833/KH-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Gia Lai

* Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về Phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch số 39/KH-SNNPTNT ngày 07/01/2019 về Triển khai công tác pháp chế và công tác văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT. Tải văn bản tại đây

 

*. Kế hoạch Hội nhập kinh tế quốc tế ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015-2020

- Kế hoạch số 
3778/KH-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh Gia Lai về Hội nhập kinh tế quốc tế ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015-2020

*. Kế hoạch thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 09/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Gia Lai về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Kế hoạch số 113/KH-SNN ngày 01/02/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT Triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg về lĩnh vực nông nghiệp và PTNT

- Quyết định số 
472/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh Gia Lai về Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 09/4/2015 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

*. Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2020

- Quyết định số 
923/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2017-2020

*. Kế hoạch đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp

Kế hoạch số 
341/KH-UBND  ngày  01/02/2016 của UBND tỉnh  về thực hiện  đề án đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020. 

*. Kế hoạch dựng xây dựng cánh đồng lớn

- Văn bản số 
304/SNN-PTNT ngày 08/03/2017 của Sở NN&PTNT về việc hướng dẫn xây dựng dự án cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Quyết định số 
1018/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Ban hành Kế hoạch phát triển cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2025

- Nghị quyết số 
29/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Gia Lai Qui định mức hỗ trợ đối với doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân và nông dân nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Quyết định số 
470/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

*. Kế hoạch hành động thực hiện “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, giai đoạn 2016-2020”. 

- Quyết định số 
1129/QĐ-BNN-KH  ngày 30/3/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành KH sơ kết 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo QĐ 899/QĐ-TTg

Quyết định số 
369/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, giai đoạn 2016-2020 

*. Kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng ngô từ vụ Đông xuân năm 2016 - 2017 đến vụ Đông xuân năm 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

- Văn bản số 
208/SNN-TTBVTV ngày 20/02/2017 của Sở NN&PTNT Vv tham mưu, đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng ngô theo Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh

- Quyết định số 
978/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về Kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng ngô từ vụ Đông xuân năm 2016-2017 đến vụ Đông xuân năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

*. Kế hoạch tái canh và ghép cải tại cà phê giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Quyết định số 
587/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh Gia Lai Kế hoạch trồng tái canh cà phê năm 2017

*. Kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho một số cây trồng cạn chủ lực trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020.


- Văn bản số 726/SNN-TL ngày 15/5/2017 của Sở NN&PTNT hướng dẫn chi tiết việc sử dụng nước ngầm trong ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho một số cây trồng cạn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

- Văn số 
725/SNN-TL ngày 15/5/2017 về việc triển khai Quyết định 243/QĐ-UBND ngày 23/3/2017

- Quyết định số 
243/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Gia Lai Kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho một số loại cây trồng cạn chủ lực trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020


*. Kế hoạch thực hiện đề án tái cơ cấu ngành thủy lợi tỉnh Gia Lai

- Văn bản số 
317/SNN-TL ngày 10/03/2017 của Sở NN&PTNT về rà soát thống kê các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và hướng dẫn các địa phương thực hiện tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới. 

- Quyết định 
803/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch thực hiện đề án tái cơ cấu ngành thủy lợi tỉnh Gia Lai

*. Kế hoạch vệ sinh an toàn thực phẩm ngành nông lâm nghiệp và thủy sản.

- Quyết định số 
123/QĐ-SNN ngày 6/3/2017 của Sở NN&PTNT giao nhiệm vụ triển khai Kế hoạch hành động năm cao điểm an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017

- Quyết định số 
100/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về ban hành Kế hoạch hành động Năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017

*. Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch 
5113/KH-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp khôi phục rừng bền vững Tây nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu 

*. Kế hoạch thu hồi diện tích rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp và trồng rừng

- Kế hoạch số 
1123/KH-UBND ngày 23/3/2017 và các văn bản hướng dẫn đôn đốc về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh như: văn bản Số: 491/SNN-CCKL ngày 12/4/2017, số 492/SNN-CCKL ngày 12/4/2017 và  số 1204 /BCĐ-CQTT ngày 25/7/2017 và thành lập các Đoàn kiểm tra nắm bắt tình hình thực hiện việc thu hồi đất rừng bị lấn chiếm và thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2017 ở 17 huyện, thị xã, thành phố như: QĐ số 402/QĐ-BCĐ ngày 28/7/2017 thời gian kiểm tra từ ngày 7/8 – 11/8/2017, đến nay đã có báo cáo số 294/BCĐ-CQTT ngày 31/8/2017 gửi Ban chỉ đạo cấp tỉnh và UBND tỉnh

*. Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vay vốn Ngân hàng Thế giới trên địa bàn tỉnh Gia Lai

* Năm 2018. 
Tải
 tại đây
* Năm 2017. Tải tại đây

*. Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai 

Kế hoạch số 1673/KH-UBND ngày 01/8/2018 phát triển kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai năm 2019

*.
 Kế hoạch số 1889/KH-UBND ngày 27/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Về việc thực hiện nghị quyết số 76/NQ - CP ngày 18/6/2018 của Chính Phủ về công tác phòng chống thiên tai


*. Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019 


*. Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Về việc ban hành kế hoạch thí điểm đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc thời hạn ở các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020

* Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019


 

 

II. QUY HOẠCH (THAM KHẢO)

1. Quy hoạch trồng trọt gắn với công nghiệp chế biến

Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trồng trọt gắn với công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí lập điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch trồng trọt gắn với công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 
371/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 

- Quyết đinh số 572/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 
của UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Quy hoạch trồng trọt gắn với công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 tải tại đây

- Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 07/10/2010 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Quy hoạch trồng trọt gắn với công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 xem tại đâytải file dpf tại đây

2. Quy hoạch phát triển chăn nuôi

- Quyết định  978/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tinh Gia Lai năm 2018. Tải 
tại đây

Kế hoạch số 1245/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Gia Lai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tải văn bản tại đây

Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Gia Lai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tải tại đây

3. Quy hoạch xây dựng thủy lợi vừa và nhỏ

Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc xuất ngân sách tỉnh cấp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thuỷ lợi vừa và nhỏ của tỉnh Gia Lai đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu.

- Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thuỷ lợi vừa và nhỏ của tỉnh Gia Lai đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu 

4. Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn.

-
 Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 10/04/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn để chủ động ứng phó với BĐKH và thiên tai đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

- Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn để chủ động ứng phó với BĐKH và thiên tai đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

5. Quy hoạch phát triển vùng sản xuất rau an toàn.

Quyết định số 137/QĐ-SNN, ngày 16/3/2017 của Sở NN&PTNT về việc Giao nhiệm vụ triển khai Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tải tại đây

6. Quy hoạch 3 loại rừng (rà soát, điều chỉnh và quy hoạch 3 loại rừng).

Văn bản số 1371/TCLN-KHTC ngày 30/8/2017 việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Gia Lai

Tờ trình số 2245/TTr-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Gia Lai gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị thẩm định kết quả rà soát, điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Gia Lai đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Văn bản số
 880/SNNPTNT-KHTC ngày 06/6/2017 của Sở NN&PTNT V/v Báo cáo kết quả tổng hợp và Dự thảo tờ trình trình Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định DA rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2030

- Nghị quyết số 100/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc Thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Gia Lai tải tại đây NQ100NQ 100 tiếp theo

- Kế hoạch số 4617/UBND-NL ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Gia Lai tải tại đây

-  
Báo cáo số 45/BC-SNNPTNT ngày 09/02/2018 báo cáo triển khai thực hiện kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh gia lai. tải tại đây


7. Quy hoạch ngành nghề nông thôn

Tờ trình số 171/TTr-SNNPTNT ngày 05/10/2017 đề nghị phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

8. Quy hoạch bố trí dân cư.

Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020

Tuyên truyền về chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư

Quyết định số 1831/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025.
Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2021-2025 (đợt 1).
Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020-2021.
Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020-2021.

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.