cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
 


* Công bố báo cáo đánh giá môi trường ban đầu - dự án CAIM ​
+ Công văn 
+
Tài liệu
Quyết định số 1831/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025.

Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2021-2025 (đợt 1).

Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020-2021.

Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020-2021.


I. Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Gia Lai (VnSAT)
1. Kế hoạch hoạt động, giải ngân năm 2021
- Kế hoạch vốn 2021 đã được UBND tỉnh giao:
Tổng số: 23.300 triệu đồng, trong đó:
+ Vốn IDA:                     15.000 triệu đồng.
+ Vốn đối ứng tỉnh:          8.300 triệu đồng.
- Kế hoạch giải ngân năm 2021 (bao gồm vốn kéo dài năm 2020 chuyển sang 2021).
Tổng số: 27.693 triệu đồng, trong đó:
+ Vốn IDA:                     17.650 triệu đồng.
+ Vốn đối ứng tỉnh:          9.847 triệu đồng.
+ Vốn tư nhân:                    196 triệu đồng.
2. Giá trị giải ngân từ đầu năm đến thời điểm báo cáo.
Tổng số giá trị giải ngân là: 8.761,115 triệu đồng, đạt 31,86%,  trong đó:
+ Vốn IDA:              3.983,487 triệu đồng, đạt 22,57%.
+ Vốn đối ứng tỉnh:  4.777,627 triệu đồng, đạt 48,52%.

(Trong đó, (i) Vốn kéo dài: nguồn vốn đối ứng:1.546.848.000 đồng đạt 100%, nguồn vốn IDA: 2.649,718 triệu đồng, đạt 100%. (ii) vốn kế hoạch năm 2021 nguồn vốn đối ứng: 3.230,780 triệu đồng đạt 38,93%, nguồn vốn IDA: 1.333,77 đạt 8,89%).

II. Chương trình “Mở rộng quy mô Vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” (Sở Nông nghiệp và PTNT là chủ tài khoản nguồn)
1. Kế hoạch vốn năm 2021: Tổng kinh phí thực hiện Chương trình được giao theo các Quyết định giao vốn
- Tổng số vốn KH được giao năm 2021: 42.824 triệu đồng, cụ thể:
+ Vốn ODA:                  38.250 triệu đồng.
+ Vốn đối ứng tỉnh:        4.574 triệu đồng.
- Vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021: 16.579 triệu đồng, cụ thể:
+ Vốn kéo dài ngân sách tỉnh: 1.506 triệu đồng.
+ Vốn kéo dài ODA:                13.826 triệu đồng.
+ Vốn kéo dài vốn vay lại:      1.247 triệu đồng.
* Kế hoạch vốn 2021 sau điều chỉnh: 48.468 triệu đồng. Trong đó:
+ Vốn năm 2020 kéo dài sang 2021: 16.579 triệu đồng
+ Vốn kế hoạch năm 2021: 31.890 triệu đồng.
2. Giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo

- Tổng kinh phí giải ngân đến thời điểm báo cáo: 15.710/48.468 triệu đồng (đạt 32,4%)

III. Dự án: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi và khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ, tỉnh Gia Lai. Hợp phần 1: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi
1. Tên dự án: Đầu tư phát triển giống Cây trồng – Vật nuôi và khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ.
2. Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Gia Lai.
3. Chủ đầu tư; Sở Nông nghiệp và PTNT.
4. Đơn vị nhận ủy thác quản lý dự án: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai.
5. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư tăng cường năng lực cho các tổ chức nghiên cứu -phát triển, nhằm đảm bảo và nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, cung cấp giống cây trồng vật nuôi có chất lượng.
6. Tổng mức đầu tư: Theo Quyết định số 221a /QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Gia Lai  thì Tổng mức đầu tư được duyệt Hợp phần 1 là 40 tỷ đồng:
Trong đó:
- Chi phí xây dựng:                                     20.598.147.000 đồng;
- Chi phí thiết bị (tạm tính):                        11.118.200.000 đồng;
- Chi phí QLDA:                                              655.807.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD:                                         2.233.034.000 đồng;
- Chi phí khác:                                              1.394.812.000 đồng;
- Chi phí dự phòng:                                      4.000.000.000 đồng;
7. Thời gian thực hiện: Khởi công ngày 07/12/2017. Hoàn thành ngày 31/12/2020
IV. XÂY DỰNG ĐỀ ÁN KHUNG GIÁ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.
1. Tên nhiệm vụ: Đề án Khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3. Mục tiêu đầu tư: Xác định giá trị các loại rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai phù hợp với điều kiện thực tiễn trên cơ sở khung pháp lý hiện hành của Nhà nước làm căn cứ xây dựng bảng giá các loại rừng trên từng địa bàn cụ thể phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và sử dụng tài nguyên rừng thông qua các chương trình hoạt động như:
- Nhà nước giao rừng, tổ chức đấu giá quyền sử dụng rừng, cho thuê rừng; tính giá trị rừng khi thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng;
- Nhà nước thu hồi rừng, thanh lý rừng; xác định giá trị vốn góp; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước;
- Xác định giá trị phải bồi thường khi có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đối với rừng; thiệt hại do thiên tai, cháy rừng và các thiệt hại khác đối với rừng; xác định giá trị rừng phục vụ giải quyết tranh chấp liên quan tới rừng.
- Trường hợp xác định thuế, phí và lệ phí liên quan đến rừng.
- Trường hợp khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4. Địa điểm đầu tư: Toàn bộ diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng thuộc sở hữu toàn dân.
5. Tổng dự toán: 5.818.800.000 đồng (Năm tỷ, tám trăm mười tám triệu, tám trăm ngàn đồng).
6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020- 2021.
8. Đơn vị trúng thầu:
8.1 Gói thầu: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT
 - Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn Rừng Vàng.
- Giá trị trúng thầu: 10.580.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu năm trăm tám mươi ngàn đồng).
-  Thời gian thực hiện: 35 ngày.
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
8.2 Gói thầu: Đề án Khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
- Tên nhà thầu trúng thầu và trao hợp đồng: Công ty Cổ phần hệ thống thông tin Lâm nghiệp.
- Giá trúng thầu: 5.568.585.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, năm trăm sáu mươi tám triệu, năm trăm tám mươi lăm ngàn đồng).
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 165 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
V. Dự án: Đầu tư phát triển rừng bền vững Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Nâng cao năng lực Phòng cháy chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm, năng lực quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
1. Tên nhiệm vụ: Đầu tư phát triển rừng bền vững Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Nâng cao năng lực Phòng cháy chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm, năng lực quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
2. Cơ quan chuẩn bị dự án: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3. Mục tiêu đầu tư: - Bảo tồn và phát triển tài nguyên đa dạng sinh học, các hệ sinh thái, địa chất, cảnh quản, các loài động thực vật quý hiếm hiện có trong Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh; Nâng cao khả năng phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học bằng việc tổ chức tốt công tác nghiên cứu khoa học, phát triển du lịch sinh thái nhằm ổn và từng bước nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học và ổn định đời sống nhân dân vùng đệm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững của khu vực; Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật phục vụ tốt nhất cho công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các các chương trình hoạt động của Vườn Quốc gia  Kon Ka Kinh trong những năm tới.
- Nâng cao năng lực cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng từ tỉnh đến huyện, xã. Đặc biệt là lực lượng chuyên ngành, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng để có đủ khả năng thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng có hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng, mất rừng gây ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên ngành từ tỉnh đến địa phương cơ sở; Tăng cường đầu tư phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất cho lực lượng kiểm lâm và các lực lượng phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.
4. Địa điểm đầu tư: Trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
5. Kinh phí giao năm 2021: 1.750.000.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn)
6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương
7. Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2025.
VI. Dự án: Các dự án bảo vệ và phát triển rừng
1. Tên nhiệm vụ: Các dự án bảo vệ và phát triển rừng.
2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3. Mục tiêu đầu tư: Bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, xây dựng và phát triển diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất góp phần hoàn thành mục tiêu chung của Dự án bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh cũng như của cả nước; góp phần nâng độ che phủ rừng  của tỉnh (bao gồm cả cây công nghiệp dài ngày và cây đặc sản) đến năm 2025 đạt 47,75%, bảo vệ môi trường sinh thái, phòng hộ đầu nguồn, chống xói mòn, hạn chế thiên tai, khôi phục rừng bền vững nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo việc làm, tăng thu nhập cho đồng bào sống gần rừng, liền rừng, đặc biệt là những hộ đồng bào sống tại vùng II vùng III; đồng thời giữ gìn an ninh quốc phòng gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện việc xã hội hóa nghề rừng, thu hút người dân tham gia trồng và bảo vệ rừng.
4. Địa điểm đầu tư: Tỉnh Gia Lai.
5. Tổng dự toán: 424 tỷ đồng (Bốn trăm hai mươi bốn tỷ đồng).
6. Nguồn vốn đầu tư:
- Ngân sách trung ương: 127 tỷ đồng (Dự kiến hỗ trợ trồng rừng sản xuất; rừng phòng hộ; đường lâm sinh).
- Ngân sách tỉnh: 33 tỷ đồng.
- Nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng tham gia trồng rừng đối ứng: 264 tỷ đồng (Bao gồm đối ứng nhân công, vật tư trồng và chăm sóc rừng sản xuất).
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2024.
8. Đơn vị trúng thầu:
8.1 Gói thầu: Khảo sát, thiết kế, lập dự án “Các dự án bảo vệ và phát triển rừng”
(Theo Quyết định số 239/QĐ-SNNPTNT - 29/4/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: khảo sát, thiết kế, lập dự án “các dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh gia lai giai đoạn 2021-2025”)
- Tên đơn vị trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần Quang Minh Phát - Gia Lai và Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt đới tỉnh Gia Lai.
+ Thành viên đứng đầu: Công ty cổ phần Quang Minh Phát - Gia Lai.
+ Thành viên: Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới tỉnh Ga Lai.
Địa chỉ: 96/01/22 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Giá trị trúng thầu: 437.990.689 đồng (bốn trăm ba mươi bảy triệu, chín trăm chín mươi ngàn, sáu trăm tám mươi chín đồng).
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng).
8.2 Gói thầu: Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Các dự án bảo vệ và phát triển rừng”.
(Theo Quyết định số 306/QĐ-SNNPTNT ngày 18/5/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: các dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh gia lai giai đoạn 2021-2025)
- Tên đơn vị trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Quốc Khánh – Viện Sinh thái rừng và Môi trường.
+ Thành viên đứng đầu: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Quốc Khánh.
+ Thành viên liên danh: Viện Sinh thái rừng và Môi trường.
Địa chỉ: 33 Nguyễn Lương Bằng, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Giá trị trúng thầu: 33.985.545 đồng (ba mươi ba triệ u, chín trăm tám mươi lăm ngàn, năm trăm bốn mươi lăm đồng).
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng).


* NHIỆM VỤ: RÀ SOÁT HIỆN TRẠNG RỪNG, ĐIỀU CHỈNH LẠI 3 LOẠI RỪNG TỈNH GIA LAI

1. Tên nhiệm vụ: Rà soát hiện trạng rừng, điều chỉnh lại 3 loại rừng tỉnh Gia Lai đến năm 2030.
2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3. Mục tiêu đầu tư: Rà soát hiện trạng rừng, gắn với điều chỉnh lại 3 loại rừng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trong cùng thời kỳ và tình hình thực tế tại các địa phương gắn với đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, sử dụng có hiệu quả tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp, vừa đảm bảo yêu cầu phòng hộ, đặc dụng vừa sử dụng rừng và đất lâm nghiệp để phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
4. Địa điểm đầu tư: Toàn bộ diện tích đất có rừng, chưa có rừng trong quy hoạch 3 loại rừng và đất có rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng.
5. Tổng dự toán: 6.090.066.000 đồng (Sáu tỷ, không trăm chín mươi triệu, không trăm sáu mươi sáu ngàn đồng).
6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.
8. Đơn vị trúng thầu:
8.1 Gói thầu: Rà soát hiện trạng rừng, điều chỉnh lại 3 loại rừng tỉnh Gia Lai đến năm 2030:
- Tên đơn vị trúng thầu: Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
- Giá trị trúng thầu: 5.862.465.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, tám trăm sáu mươi hai triệu, bốn trăm sáu mươi lăm ngàn đồng).
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
8.2 Gói thầu: Tư vấn giám sát Rà soát hiện trạng rừng, điều chỉnh lại 3 loại rừng tỉnh Gia Lai đến năm 2030.
- Tên đơn vị trúng thầu: Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt đới
- Giá trị trúng thầu: 139.862.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi chín triệu tám trăm sáu mươi hai nghìn đồng).
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày (theo tiến độ thi công Gói thầu Rà soát hiện trạng rừng, điều chỉnh lại 3 loại rừng tỉnh Gia Lai).
 
 * NHIỆM VỤ: MUA SẮM THIẾT BỊ PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

1. Tên nhiệm vụ: Mua sắm thiết bị phục vụ nông nghiệp công nghệ cao
2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3. Mục tiêu đầu tư: Để đảm bảo hoàn thành Kế hoạch nhiệm vụ được giao và đáp ứng nhu cầu máy móc thiết bị cho các đơn vị trực thuộc Sở năm 2020.
4. Địa điểm đầu tư: Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng; Trung tâm Giống thủy sản.
5. Tổng dự toán: 5.239.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, hai trăm ba mươi chín triệu đồng chẵn).
6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.
8. Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần xây dựng và Kỹ thuật Toàn Thịnh.
9. Giá trị trúng thầu: 5.100.000.000 đồng (Năm tỷ, một trăm triệu đồng).
10. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
11. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày ký hợp đồng đến 15/12/2020.
 
 
* NHIỆM VỤ: TRANG BỊ PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH GIA LAI
 
1. Tên nhiệm vụ: Trang bị phần mềm Quản lý tài chính- kế toán ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3. Mục tiêu đầu tư: tổng hợp nhanh và chính xác số liệu báo cáo quyết toán và BCTC của các đơn vị trực thuộc
4. Địa điểm đầu tư: Các đơn vị dự toán trực thuộc Sở;
5. Tổng dự toán: 333.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi ba triệu đồng);
6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2019.
8. Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần MISA.
9. Giá trị trúng thầu: 332.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn).
10. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
11. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
 
  
* NHIỆM VỤ: MUA VẮC XIN LỞ MỒM LONG MÓNG

1. Tên nhiệm vụ: Mua vắc xin Lở mồm long móng
2. Chủ đầu tư: Chi cục Chăn nuôi và Thú y
3. Mục tiêu đầu tư: Để đảm bảo hoàn thành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020 theo Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh.
4. Địa điểm đầu tư: Chi cục Chăn nuôi và Thú y mua vắc xin Lở mồm long móng cấp cho 17 huyện, thị xã, thành phố.
5. Tổng dự toán: 7.303.587.500 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, ba trăm lẻ ba triệu, năm trăm tám muwoi bảy ngàn, năm trăm đồng).
6. Nguồn vốn đầu tư: Theo Quyết định số 492/QĐ-SNNPTNT ngày 10/8/2020 của Sở Nông  nghiệp và PTNT về việc tạm ứng kinh phí cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y để thực hiện tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng năm 2020.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.
8. Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần thuốc thú y trung ương Navetco.
9. Giá trị trúng thầu: 7.252.061.250 đồng (Bảy tỷ, hai trăm năm mươi hai triệu, không trăm sáu mươi mốt ngàn, hai trăm năm mươi đồng).
10. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
11. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.


(*) BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CSHT NÔNG THÔN PHỤC VỤ SẢN XUẤT CHO CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN TỈNH GIA LAI

Tiểu dự án: Nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn hệ thống thủy lợi Tân Sơn khu vực xã Nghĩa Hưng và Chư Jôr, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai (TDA Tân Sơn);
     Theo Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án Nâng cấp hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn hệ thống thủy lợi Tân Sơn khu vực xã Nghĩa Hưng và Chư Jôr, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai thì Tổng mức đầu tư được duyệt là 62.422.879.000VND tương đương 2.972.518 USD;
     Trong đó:
 Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB): 54.627.024.000 VND tương đương 2.601.287 USD;
 Vốn  đối ứng: 7.795.855.000 VND tương đương 371.231 USD;
                   (Tỷ giá quy đổi 1USD=21.000VND).


Tiểu dự ánNâng cấp cơ sở hạ tầng khu vực công trình thủy lợi Ia M’La, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai (TDA Ia MLa);
     Theo Quyết định số Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của Chủ tịch UBND  tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án Nâng cấp cơ sở hạ tầng khu vực công trình thủy lợi Ia M’La, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai thì Tổng mức đầu tư được duyệt là: 113.859.979.000VND, tương đương 5.421.904 USD.
     Trong đó:
Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB): 109.116.137.000VND, tương đương 5.196.007 USD;
Vốn  đối ứng: 4.743.842.000VND, tương đương 225.897 USD.
                   (Tỷ giá quy đổi 1USD=21.000VND).


Tiểu dự ánSửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy lợi ADơk và đường giao thông nông thôn khu vực xã ADơk, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai (TDA Đak Đoa)
     Theo Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án Sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng thuỷ lợi ADơk và đường giao thông khu vực xã ADơk và thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai thì Tổng mức đầu tư được duyệt là 61.210.557.000VND tương đương 2.914.788 USD;
     Trong đó:
 Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB): 50.571.205.000VND, tương đương 2.408.153 USD;
 Vốn  đối ứng: 10.639.352.000 VND, tương đương 506.636 USD.
                     (Tỷ giá quy đổi 1USD=21.000VND).
     Theo Quyết định số 1188A/QĐ-SNN ngày 11/11/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trong tổng mức đầu tư Tiểu dự án Sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy lợi ADơk và đường giao thông nông thôn khu vực xã ADơk, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai thì Tổng mức đầu tư được duyệt là 61.210.557.000VND;
     Trong đó:
 Vốn vay ADB: 48.895.476.000VND;
 Vốn  đối ứng   :  12.315.081.000 VND.

Tiểu dự án: Sửa chữa nâng cấp cụm công trình thủy lợi Trạm bơm điện Tân Hội, An Quý và Hồ Hà Tam, Huyện Đăk Pơ (TDA Đak Pơ);
     Tổng mức đầu tư dự kiến: 41.964.644.000VND;
     Trong đó:
 Vốn vay ADB: 36.747.557.000VND;
 Vốn  đối ứng   :    5.217.087.000 VND.

(*) BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG (VNSAT) TỈNH GIA LAI
 
Hiệp định tài trợ số Cr.5704-VN ký ngày 09/7/2015
Tổng mức đầu tư: 8.097.000 USD tương đương 174.086.000.000 VNĐ
Nội dung thực hiện:
Dự án VnSAT thực hiện trên 3 nguồn vốn:
+  Vốn IDA ( WB), được phân bổ từ  Bộ NN & PTNT;
+ Vốn Đối ứng tỉnh, được phân bổ từ UBND tỉnh Gia Lai.
+ Vối đống góp tư nhân: từ đối tượng được hưởng lợi (TCND, cá nhân)
Tổng kinh phí kế hoạch thực hiện năm 2016: 10.139.000.000 VNĐ
Vốn IDA:  9.000.000.000 VNĐ
Vốn đối ứng:     800.000.000 VNĐ
Vốn tư nhân:      339.000.000 VNĐ
Kế hoạch vốn được cấp năm 2016: 6.195.000.000 VNĐ
Vốn IDA:  5.000.000.000 VNĐ
Vốn đối ứng:     800.000.000 VNĐ
Vốn chi thường xuyên: 395.000.000 VNĐ
Khối lượng thực hiện đã được Kiểm soát chi năm 2016: 5.629.373.000 VNĐ
Vốn IDA: 5.000.000.000 VNĐ
Vốn đối ứng: 629.373.000 VNĐ
Giải ngân  ( đến 31/01/2017) : 5.367.494.000 VNĐ
Vốn IDA: 4.738.121.000 VNĐ
Vốn đối ứng: 629.373.000 VNĐ

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.