cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

pbcm.jpg


1. Văn phòng Sở

Chánh Văn phòng: Đặng Văn Linh,
ĐT 0269.38716545, Email: linhdv.snnptnt@glaia.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng: Lê Trung Toàn, ĐT 0913452146, Email: toanlt.snnptnt@glaia.gov.vn

Văn Thư: Lê Thị Nhung

    Điện thoại: 0269.3824273
    Fax: 0269.3826173
     Email: vp.snnptnt@gialai.gov.vn


1.1 Chức năng:

 Văn phòng Sở là phòng chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản lý tài chính, tài sản cơ quan sở, quản trị văn phòng và hệ thống công nghệ thông tin; cải cách hành chính, theo dõi tổng hợp phân công lịch làm việc của lãnh đạo Sở.

1.2 Nhiệm vụ: Tham mưu Giám đốc Sở:

- Tiếp nhận, xử lý và trình Giám đốc xử lý công văn đi, đến, chính xác kịp thời; Quản lý con dấu đúng quy định; Bảo đảm chế độ thông tin liên lạc liên tục kịp thời, bảo mật, lưu trữ tài liệu phục vụ nhiệm vụ của ngành;
- Quản lý toàn bộ tài sản, phương tiện và kinh phí hoạt động của cơ quan Sở đáp ứng yêu cầu công tác của lãnh đạo và các phòng, ban theo đúng quy định;
- Duy trì nề nếp chế độ sinh hoạt và làm việc của cơ quan, thực hiện việc giao dịch, đón tiếp khách, thường trực bảo vệ cơ quan;
 - Quản lý bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa), công tác cải cách hành chính của Sở;
- Từng bước hiện đại hoá và áp dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý văn bản đi - đến;
- Duy trì và vận hành hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2008 tại Sở;
- Quản lý, bổ sung và bảo dưỡng các thiết bị công nghệ thông tin; Quản trị và cập nhật thông tin Website của Sở, hệ thống mạng nội bộ cơ quan; theo dõi vận hành, ứng dụng công nghệ tin học vào công tác của các phòng, ban;
- Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác của cơ quan Sở hàng năm, báo cáo định kỳ, đột xuất công tác của văn phòng theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

2. Thanh tra Sở

Chánh Thanh tra: Nguyễn Tiến Sỹ, 
ĐT 0985997989, Email: synt.snnptnt@glaia.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra: Trần Đức Công ĐT 0914191068, Email: congdt.snnptnt@glaia.gov.vn

    Điện thoại: 0269.3875002
    Fax: 0269.3826173
      Email: tt.snnptnt@gialai.gov.vn


2.1. Chức năng:

Thanh tra sở là cơ quan của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc sở tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, pháp chế, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật. Thanh tra sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra bộ.

2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn:

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 24 Luật Thanh tra, Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP và các nhiệm vụ quyền hạn sau:
- Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
- Chủ trì các Đoàn thanh tra chuyên ngành khi có nội dung liên quan đến nhiều Chi cục thuộc Sở; chủ trì hoặc tham gia các Đoàn thanh tra liên ngành khi Giám đốc Sở yêu cầu; tham gia các Đoàn thanh tra khi Bộ trưởng, Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vị quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế của Sở;

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Trưởng phòng: 
Trưởng phòng: Hồ Thị Thùy Linh, 
ĐT 0985422918, Email: linhhtt.snnptnt@glaia.gov.vn 
Phó Trưởng phòng: + Lê 
Thị Mai Trâm, ĐT 0941774589, Email: tramltm.snnptnt@glaia.gov.vn
                              + Trần Văn Văn, ĐT 0343110979, Email: vantv.snnptnt@glaia.gov.vn


  Điện thoại: 0269.3828587
    Fax: 0269.3826173
     Email: khtc.snnptnt@gialai.gov.vn


3.1. Chức năng:
Phòng Kế hoạch - Tài chính là phòng chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý về Kế hoạch - Tài chính - Thống kê - Tổng hợp báo cáo tất cả các lĩnh vực thuộc Sở quản lý.

3.2. Nhiệm vụ:  Tham mưu Giám đốc sở:

- Xây dựng quy hoạch tổng thể ngành và tổng hợp quy hoạch,kế hoạch đầu tư dài hạn, trung hạn, ngắn hạn về lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản, nước sạch vệ sinh môi trường và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh;
- Phối hợp với Sở Tài chính để giải quyết những công việc thuộc lĩnh vực tài chính đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp Nhà nước thuộc ngành;
- Tham gia thẩm định các dự án, phương án, kế hoạch đầu tư chương trình mục tiêu của các cơ quan, đơn vị trong ngành, các huyện, thị xã, thành phố, các ban ngành có liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý;
- Theo dõi thống kê tiến độ sản xuất và những vấn đề về kinh tế, kế hoạch, đầu tư, tài chính của các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố thuộc lĩnh vực ngành quản lý, kịp thời báo cáo hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và cả năm của ngành, các báo cáo khác theo yêu cầu quy định của cấp trên;
- Nghiên cứu, tổng hợp, vận dụng thực hiện chế độ chính sách về xây dựng cơ bản (XDCB), tài chính, giá cả, giá thành, tham gia với các Phòng, Ban, cơ quan, đơn vị trong ngành thẩm định dự toán, quyết toán XDCB về trồng rừng, trồng cây công nghiệp, trồng rừng kinh tế, khai hoang đồng ruộng, chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường và các công trình XDCB khác thuộc lĩnh vực ngành quản lý;
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

4. Phòng Tổ chức cán bộ

Trưởng phòng: Nguyễn Thế Chính, 
ĐT 0903577406, Email: chinhnt.snnptnt@glaia.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Võ Thị Xuân Ngọc, ĐT 0398612910, Email: ngocvtx.snnptnt@glaia.gov.vn

    Điện thoại: 0269.3872133
    Fax: 0269.3826173
     Email: tccb.snnptnt@gialai.gov.vn


4.1. Chức năng:

 Phòng Tổ chức cán bộ là phòng chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ.

4.2. Nhiệm vụ: Tham mưu Giám đốc Sở:

- Lập quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành các văn bản về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo đúng quy định; chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn thuộc sở;
- Phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và trình UBND tỉnh các phương án, đề án thành lập, giải thể về tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị thuộc sở; 
- Tiếp nhận, phân công công tác, hướng dẫn tập sự, xét công nhận hết thời gian tập sự bổ nhiệm vào ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; điều động, thuyên chuyển, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ hưởng chế độ hưu và thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý của Tỉnh;
- Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức diện Sở quản lý, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc sở thực hiện quản lý, sử dụng, lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; tổng hợp báo cáo, thống kê về lĩnh vực tổ chức, cán bộ theo quy định;
 - Lập kế hoạch chỉ tiêu biên chế, quỹ tiền lương; thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, xếp lại lương đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định;
- Thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch cán bộ, viên chức ở các lĩnh vực khác và các doanh nghiệp có cùng trình độ chuyên môn chuyển vào các cơ quan hành chính; sơ tuyển công chức, xét tuyển viên chức; thi nâng ngạch, chuyển loại công chức, viên chức, theo đúng quy định của nhà nước;
- Theo dõi nội dung chương trình thời gian của cán bộ, công chức và các đoàn cán bộ của Sở ra nước ngoài làm việc, học tập, tham quan du lịch hoặc các đoàn nước ngoài đến làm việc với Sở.
- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ;
- Hướng dẫn thực hiện việc nhận xét, đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.
- Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Sở;
- Công tác quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Sở, tham gia quản lý các chức danh Giám đốc, Kiểm soát viên các doanh nghiệp Nhà nước thuộc lĩnh vực ngành theo sự phân cấp của UBND tỉnh;
- Kiểm tra công tác tổ chức, cán bộ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở;
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

5. Phòng Thủy sản (chuyển chức năng ra chi cục Chăn nuôi thú y)

 Phó Trưởng phòng Phụ trách:


  Điện thoại: 0269.3882588
  Fax: 0269.3826173
  Email: ts.snnptnt@gialai.gov.vn


1. Chức năng:

Phòng Thủy sản là phòng chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chuyên ngành thủy sản.

2. Nhiệm vụ:
Tham mưu Giám đốc sở thực hiện nhiệm vụ có liên quan của phòng Thủy sản theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cụ thể:
- Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về thủy sản.
- Thẩm định các dự án đầu tư trong lĩnh vực thuỷ sản; thực hiện đánh giá tác động của các dự án quy hoạch trong lĩnh vực thủy sản.
- Tổ chức, thực hiện công tác điều tra, thông tin, thống kê, quản lý cơ sở dữ liệu và báo cáo về thủy sản, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thủy sản trên địa bàn tỉnh.
- Về khai thác thủy sản;
- Về bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản;
- Về hướng dẫn sản xuất nuôi trồng thủy sản;
- Về giống thủy sản;
+ Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thực hiện quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh và chất lượng giống thủy sản;
+ Thống kê, kiểm tra, đánh giá, phân loại và công bố kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản theo quy định;
+ Kiểm tra, giám sát về chất lượng giống thủy sản;
+ Thực hiện quản lý truy xuất nguồn gốc giống thủy sản và quản lý chất lượng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
- Về thức ăn, nguyên liệu, chất bổ sung thức ăn thủy sản;
+ Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản thực hiện quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh và chất lượng thức ăn thủy sản;
+ Thống kê, kiểm tra, đánh giá, phân loại và công bố kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản theo quy định;
+ Kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
+ Thực hiện quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
- Về quản lý môi trường nuôi, các sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản:
- Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về thủy sản theo quy định; nghiên cứu, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về thủy sản; phối hợp thực hiện phòng, chống thiên tai. Chấp hành chế độ báo cáo, thống kê hoặc khi có yêu cầu đột xuất của Tổng cục Thủy sản, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

           Theo Quyết định 597/QĐ-SNN ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai ban hành quy định chức năng nhiệm vụ các phòng ban chuyên môn thuộc Sở (Tải văn bản tại đây)

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.