cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

Quy hoạch

I. Trung ương

- Nghị quyết số 99/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.

- Chỉ thị số 20/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

 QĐ số 5317/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 28/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành kế hoạch hành động của bộ triển khai đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030.

- Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 09/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Gia Lai. Tải tại đây

- Quyết định số 2311/QĐ-BTNMT ngày 28/9/2017 Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2016

- Quyết định số 1639/QĐ-BNN-TCTS ngày 06/05/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển cá rô phi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tải tại đây.

- Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 04/5/2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Tỉnh Gia Lai tải tại đây

- Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 16/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai đến năm 2020​ tải tại đây

- Quyết định 824/QĐ-BNN-TT ngày 16/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt đề án phát triển ngành trồng trọt đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2013 tải tại đây

- Quyết định 124/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tải tại đây


II. UBND tỉnh

Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND Tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Quyết định số 125/QĐ-UBND - 09/3/2021 của UBND Tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các loại cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng xuất khẩu của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025.

- Kế hoạch số 1245/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Gia Lai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tải văn bản tại đây

Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tải tại đây

- Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Gia Lai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tải tại đây

- Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vay vốn ngân hàng thế giới trên địa bàn tỉnh năm 2017. Tải tại đây

- Quyết đinh số 572/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Quy hoạch trồng trọt gắn với công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 tải tại đây

- Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các cơ sở chế biến gỗ gắn với công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020 tải tại đây

- Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 07/10/2010 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Quy hoạch trồng trọt gắn với công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 xem tại đây, tải file dpf tại đây

- Quyết định 53/QĐ-UBND ngày 04/02/2008 của UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Gia Lai tải tại đây

III. Sở Nông nghiệp và PTNT 

* Công văn số 2047/SNNPTNT-KHTC - 04/8/2020 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Chỉ thị 3110-CT-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và PTNT về xây dựng kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn 5 năm 2021- 2025.

*
Báo cáo số 124/BC-SNNPTNT ngày 22/03/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh nhiệm kỳ 2016-2020 và phƣơng hƣớng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 


 

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.