cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

TRANG THÔNG TIN CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
 
1. VĂN BẢN CỦA SỞ

Quyết định số 1032/QĐ-SNNPTNT ngày 24/11/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách bổ sung năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Biểu kèm theo


Quyết định số 944/QĐ-SNNPTNT ngày 24/11/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách bổ sung năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Biểu kèm theo


Quyết định số 884/QĐ-SNNPTNT ngày 07/11/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách bổ sung năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Biểu kèm theo


Quyết định số 612/QĐ-SNNPTNT ngày 17/6/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách bổ sung năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Biểu kèm theo


- Quyết định số 556/QĐ-SNNPTNT ngày 24/5/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách bổ sung năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Biểu kèm theo


- Quyết định số 499/QĐ-SNNPTNT ngày 17/4/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách bổ sung năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Biểu kèm theo


- Quyết định số 53/QĐ-SNNPTNT ngày 14/2/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách bổ sung năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Biểu kèm theo


- Quyết định số 10/QĐ-SNNPTNT ngày 13/1/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách bổ sung năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Biểu kèm theo


​- Quyết định số 726/QĐ-SNNPTNT ngày 31/12/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố công khai quyết toán chi ngân sách năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 535/QĐ-SNNPTNT ngày 24/9/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách bổ sung năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 233/QĐ-SNNPTNT ngày 26/4/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách bổ sung năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Quyết định số 67/QĐ-SNNPTNT ngày 20/01/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc phê duyệt Dự toán mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung của Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
Quyết định 60/QĐ-SNNPTNT ngày 12/01/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển ông thôn về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách đầu năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Tải phụ lục kèm theo 


- Quyết định số 62/QĐ-SNNPTNT ngày 12/01/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  Công bố công khai dự toán chi ngân sách bổ sung, điều chỉnh năm 2021

- Quyết định số 793/QĐ-SNNPTNT ngày 31/12/2020 Công bố công khai dự toán chi ngân sách bổ sung, điều chỉnh năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải phụ lục kèm theo

- Quyết định số 725/QĐ-SNNPTNT ngày 30/11/2020 về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách bổ sung, điều chỉnh năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải phụ lục kèm theo
 
- Quyết định số 379/QĐ-SNNPTNT ngày 05/5/2020 về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách bổ sung, điều chỉnh năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải phụ lục kèm theo

 
-  Quyết định số 282/QĐ-SNNPTNT ngày 20/3/2020 về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách bổ sung, điều chỉnh năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải phụ lục kèm theo
 
-  Quyết định số 154/QĐ-SNNPTNT ngày 11/02/2020 về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách bổ sung, điều chỉnh năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải phụ lục kèm theo
 
- Quyết định số 129/QĐ-SNNPTNT ngày 30/01/2020 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải phụ lục kèm theo

- Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách bổ sung, điều chỉnh năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tải phụ lục kèm theo

- Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách bổ sung, điều chỉnh năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

- Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách bổ sung, điều chỉnh năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

- Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách bổ sung, điều chỉnh năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

- Quyết định số 211/QĐ-SNNPTNT ngày 15/5/2019 về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách bổ sung, điều chỉnh năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

-  Ngày 10 tháng 01 năm  2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 27/QĐ-SNNPTNT về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tải tại đây

Quyết định số 167/QĐ-SNNPTNT ngày 08/4/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách bổ sung năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tải Quyết định tại đây2. VĂN BẢN QUY ĐỊNH

Luật số 83/2015/QH13 của Quốc hội:  LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 
Điều 15. Công khai ngân sách nhà nước
        
1. Dự toán ngân sách nhà nước trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân; dự toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền quyết định; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước được Quốc hội, Hội đồng nhân dân phê chuẩn; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước được công khai theo quy định sau đây:       
a) Nội dung công khai bao gồm: số liệu và báo cáo thuyết minh dự toán ngân sách nhà nước trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân, dự toán đã được cấp có thẩm quyền quyết định, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước và quyết toán ngân sách nhà nước; kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; trừ số liệu chi tiết, báo cáo thuyết minh thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dự trữ quốc gia;    
b) Việc công khai ngân sách nhà nước được thực hiện bằng một hoặc một số hình thức: công bố tại kỳ họp, niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát hành ấn phẩm; thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; đưa lên trang thông tin điện tử; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng;
c) Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước phải được công khai chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chính phủ gửi đại biểu Quốc hội, Ủy ban nhân dân gửi đại biểu Hội đồng nhân dân.
Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền quyết định, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê chuẩn, kết quả kiểm toán ngân sách nhà nước, kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước phải được công khai chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày văn bản được ban hành.
Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước hằng quý, 06 tháng phải được công khai chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý và 06 tháng.
Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước hằng năm được công khai khi Chính phủ trình Quốc hội vào kỳ họp giữa năm sau.  
2. Công khai thủ tục ngân sách nhà nước:          
a) Đối tượng phải thực hiện công khai gồm các cơ quan thu, cơ quan tài chính và Kho bạc Nhà nước;       
b) Nội dung công khai bao gồm: các quy định về quy trình, thủ tục kê khai, thu, nộp, miễn giảm, gia hạn, hoàn lại các khoản thu; tạm ứng, cấp phát, thanh toán ngân sách nhà nước;   
c) Việc công khai được thực hiện bằng các hình thức niêm yết tại nơi giao dịch và công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan.    
3. Nội dung công khai phải bảo đảm đầy đủ theo các chỉ tiêu, biểu mẫu do Bộ Tài chính quy định.
4. Các đối tượng có trách nhiệm phải thực hiện công khai theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu không thực hiện công khai đầy đủ, đúng hạn thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
5. Chính phủ quy định chi tiết về công khai ngân sách nhà nước.

Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước

Điều 51. Hình thức, chỉ tiêu và mẫu biểu công khai ngân sách
 
1. Việc công khai ngân sách nhà nước được thực hiện bằng một hoặc một số hình thức: công bố tại kỳ họp, niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát hành ấn phẩm; thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; đưa lên cổng thông tin điện tử; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị có cổng thông tin điện tử thì phải thực hiện công khai ngân sách qua Cổng thông tin điện tử của tổ chức, cơ quan, đơn vị mình.
 
2. Bộ Tài chính quy định cụ thể về chỉ tiêu, mẫu biểu và hình thức công khai ngân sách đối với các đối tượng thực hiện công khai ngân sách.

  Tuyen-truyen-CCHC.jpg
 
 

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.