cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

TRANG THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
 
1. Văn bản Trung ương.
 
- Công văn 252/TTCP-C.IV ngày 19/02/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập

Luật số 27/2012/QH13 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng: 
 + File PDF
 + File Word

 

2. Văn bản của tỉnh.

- Văn bản số 156-CV/BTGTU ngày 30/3/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hưởng ứng giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ ba
 
Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND Tỉnh Gia Lai  về việc thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, trên địa bàn tỉnh năm 2021

Báo cáo số 605-BC/TU ngày  31/8/2020 của  Tỉnh ủy Gia Lai tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập bcđ tw về phòng, chống tham nhũng đến nay
 
- Văn bản số 658/UBND-NC ngày 02/4/2019 của UBND Tỉnh Gia Lai về việc tổ chức thực hiện kế hoạch số 190-kh-tu ngày 27/02/2019 của tỉnh ủy về thực hiện chương trình công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng 
 
- Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 27/02/2019 của UBND Tỉnh Gia Lai vê đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh gia lai năm 2018 

- Kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc triển khai thi hành pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh gia lai 
 
- Kế hoạch số 2947/KH-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2019 
 
Tuyen-truyen-CCHC.jpg
3. Văn bản của Sở

- Văn bản số 3395/SNNPTNT-VP ngày 24/8/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc  hướng dẫn báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2022 và triển khai công tác 3 tháng cuối năm 2022

- Báo cáo số 201/BC-SNNPTNT ngày 28/4/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Báo cáo Tình hình, kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực (Thời hạn báo cáo từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2021).

- Văn bản số 126/BC-SNNPTNT ngày 25/03/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng Quý I/2022 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Báo cáo số 834/BC-SNNPTNT ngày 11/3/2022 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết Khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 3 năm 2022

-
Văn bản số 669/SNNPTNT-TTr ngày 28/02/2022 về hướng dẫn chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2022.

Văn bản số 223/SNNPTNT-TTr ngày 18/01/2022 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 2189/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 56-KH/TU ngày 07/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

-Văn bản số 434/SNNPTNT-TTr ngày 10/02/2022 về nắm tình hình và báo cáo kết quả những trường hợp tặng quà và nhận quà trái quy định trong dịp tết Nhâm Dần 2022.


- Văn bản số 553/SNNPTNT-TTr ngày 21/02/2022 về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022.

- Văn bản số 258/KH-SNNPTNT ngày 20/01/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Văn bản số 752/BC-SNNPTNT ngày 24/10/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Về việc tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, phương hướng nhiệm vị năm 2022.

Văn bản số 622/BC-SNNPTNT ngày 09/9/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Về việc tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021.

Văn bản số 3421/BC-SNNPTNT ngày 24/9/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Về việc hướng dẫn tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ tổ chức

Văn bản số 572/BC-SNNPTNT ngày 23/8/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Báo cáo về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ 

​- Văn bản số 571/BC-SNNPTNT ngày 23/8/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Báo cáo Tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tháng 8/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Văn bản số 2319/SNNPTNT-TTr của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. về việc cho ý kiến và biểu quyết Dự thảo Quyết định ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Văn bản số 1682/SNNPTNT-TTr ngày 03/6/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Về việc hướng dẫn thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019- 2021” trong năm 2021. 

Báo cáo số 463/BC-SNNPTNT của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tháng 7/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo cáo số 413/BC-SNNPTNT ngày 04/7/2021  của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. BÁO CÁO Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí

Báo cáo số 263/BC-SNNPTNT ngày 28/5/2021  của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ​BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ Công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước thời kỳ từ ngày 30/10/2016 đến ngày 31/3/2021

 - Báo cáo số 262/BC-SNNPTNT ngày 28/5/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ​BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (Quý II và 6 tháng đầu năm 2021)

 
 Kế hoạch số 241/KH-SNNPTNT ngày 28/1/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ​Về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

- Tờ trình số 335/SNNPTNT-TTr ngày 05/02/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng


- Báo cáo số 71a/BC-SNNPTNT ngày 02/02/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 04-CT/TU ngày 17/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí

Báo cáo số 77a /BC-SNNPTNT ngày 02/02/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Báo cáo tổng kết Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng

Báo cáo số 183/BC-SNNPTNT ngày 29/4/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Báo cáo Tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng Quý I/2021


Quyết định số 224/QĐ-SNNPTNT ngày 15/4/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

- Báo cáo số 72a/BC-SNNPTNT ngày 22/02/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Tổng kết Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng

- Kế hoạch số 633/KH-SNNPTNT ngày  11/3/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 tại các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở 

- Công văn số 275/SNNPTNT-TTr ngày 01/02/2021 của Sở về hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Kế hoạch số 241/KH-SNNPTNT ngày 28/01/2021 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 Báo cáo số 633/BC-SNNPTNT ngày 22/12/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

 Báo cáo số 604/BC-SNNPTNT ngày 24/12/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Báo cáo số 384/BC-SNNPTNT ngày 09/9/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019

-  Báo cáo số 264/BC-SNNPTNT ngày 24/6/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019

-  Báo cáo số 180/BC-SNNPTNT ngày 02/5/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý I/2019

Báo cáo số 134/BC-SNNPTNT ngày 29/3/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (từ 16/12/2017-16/12/2018)

- Văn bản sô 635/SNNPTNT-TTr ngày 26/3/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tổ chức phổ biến sâu rộng luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản pháp luật có liên quan

- Báo cáo số 115/BC-SNNPTNT ngày 18/3/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2018


Quyết định số 20/QĐ-SNNPTNT ngày  08/01/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định về việc ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019

- Báo cáo số
463/BC-SNNPTNT ngày 30/11/2018 Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng  năm 2018

- Quyết định số 623/QĐ-SNNPTNT ngày 22/10/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Đoàn thanh tra, thanh tra theo Kế hoạch PCTN năm 2018

- Báo cáo số
168/BC-SNNPTNT ngày 06/6/2018 Báo cáo công phòng chống tham nhũng 6 tháng năm 2018

Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí

* Năm 2021:

- Báo cáo số 236/BC-SNNPTNT ngày 19/5/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

- Báo cáo số 806/BC-SNNPTNT ngày 08/11/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 10 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2021.

- Báo cáo số 847/BC-SNNPTNT ngày 24/11/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kết quả công tác thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn từ năm 2016-2021

* Năm 2020

- Báo cáo số 492/BC-SNNPTNT - 04/11/2020 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

* Năm 2019

- Báo cáo số 10/BC-SNNPTNT ngày 14/01/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019.

* Năm 2017

- Báo cáo số 37/BC-SNNPTNT ngày 02/02/2018 kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017

 

Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

* Quyết định của tỉnh

- Quyết định số 197/QĐ-UBND - 22/3/2016 - UBND Tỉnh Gia Lai về việc ban hành chương trình tổng thể thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 của tỉnh.

- Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 về việc ban hành chương trinh tổng thể thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017 của ubnd tỉnh

- Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 - Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018 của tỉnh Gia Lai.

- Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 - UBND Tỉnh Gia Lai về việc ban hành chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của tỉnh
Gia Lai.

- Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 - UBND Tỉnh Gia Lai về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của tỉnh Gia Lai.

- Quyết định số 200/QĐ-UBND  ngày 31/3/2021 - UBND Tỉnh Gia Lai về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 của tỉnh
Gia Lai.

* Quyết định của Sở:

- Quyết định số 224/QĐ-SNNPTNT ngày 15/4/2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.

- Quyết định số 333/QĐ-SNNPTNT ngày 21/4/2020 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.

- Quyết định số 204/QĐ-SNNPTNT  ngày 09/5/2017 về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016-2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai

- Quyết định số 247/QĐ-SNNPTNT  ngày 30/5/2017 về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai.


 

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.