cafe caosu lua mia Nông thôn mới tieu

CHUYÊN MỤC

Tuyen-truyen-CCHC.jpg
TRANG THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
 
1. Văn bản Trung ương.
 
- Công văn 252/TTCP-C.IV ngày 19/02/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập

Luật số 27/2012/QH13 của Quốc hội: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

- Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng: 
 + File dpf

 + File Word

 

2. Văn bản của tỉnh.

- Văn bản số 156-CV/BTGTU ngày 30/3/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hưởng ứng giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ ba
 
Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND Tỉnh Gia Lai  về việc thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, trên địa bàn tỉnh năm 2021

Báo cáo số 605-BC/TU ngày  31/8/2020 của  Tỉnh ủy Gia Lai tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập bcđ tw về phòng, chống tham nhũng đến nay
 
- Văn bản số 658/UBND-NC ngày 02/4/2019 của UBND Tỉnh Gia Lai về việc tổ chức thực hiện kế hoạch số 190-kh-tu ngày 27/02/2019 của tỉnh ủy về thực hiện chương trình công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng 
 
- Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 27/02/2019 của UBND Tỉnh Gia Lai vê đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh gia lai năm 2018 

- Kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc triển khai thi hành pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh gia lai 
 
- Kế hoạch số 2947/KH-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2019 
 
3. Văn bản của Sở
 - Quyết định số 224/QĐ-SNNPTNT ngày 15/4/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

- Báo cáo số 72a/BC-SNNPTNT ngày 22/02/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Tổng kết Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng

- Kế hoạch số 633/KH-SNNPTNT ngày  11/3/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 tại các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở 

- Công văn số 275/SNNPTNT-TTr ngày 01/02/2021 của Sở về hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Kế hoạch số 241/KH-SNNPTNT ngày 28/01/2021 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 Báo cáo số 633/BC-SNNPTNT ngày 22/12/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

 Báo cáo số 604/BC-SNNPTNT ngày 24/12/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Báo cáo số 384/BC-SNNPTNT ngày 09/9/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019

-  Báo cáo số 264/BC-SNNPTNT ngày 24/6/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019

-  Báo cáo số 180/BC-SNNPTNT ngày 02/5/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý I/2019

Báo cáo số 134/BC-SNNPTNT ngày 29/3/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (từ 16/12/2017-16/12/2018)

- Văn bản sô 635/SNNPTNT-TTr ngày 26/3/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tổ chức phổ biến sâu rộng luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản pháp luật có liên quan

- Báo cáo số 115/BC-SNNPTNT ngày 18/3/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2018


Quyết định số 20/QĐ-SNNPTNT ngày  08/01/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định về việc ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019

- Báo cáo số
463/BC-SNNPTNT ngày 30/11/2018 Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng  năm 2018

- Quyết định số 623/QĐ-SNNPTNT ngày 22/10/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Đoàn thanh tra, thanh tra theo Kế hoạch PCTN năm 2018

- Báo cáo số
168/BC-SNNPTNT ngày 06/6/2018 Báo cáo công phòng chống tham nhũng 6 tháng năm 2018

Other

Copyright © 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở.
Địa chỉ: 24 Quang Trung, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824273 - Fax: (0269)3826173 - Email:snnptnt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 13/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.